คณะกรรมการประจำวิทยาลัย/ที่ปรึกษาคณบดี

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์
ประธานกรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
ดร.ดวริต ตัณฑ์ศุภศิริ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์
Ph.D. (Workforce Education & Development Program), The Pennsylvania State University, USA
นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
M.S. (Finance), Drexel University, USA
นายธวัชชัย  ชีวานนท์
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
M.B.A. (International Management), Seattle University, USA
นายสิทธิเดช มัยลาภ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท SKY ICT
Bachelor degree of Science (Civil Engineering), The Ohio State University, USA.
อาจารย์รวิศรา นฤหล้า
กรรมการ
Director, Quality Inn Co.,Ltd / อาจารย์พิเศษ
M.B.A. (International Business), Chulalongkorn University
นางสาวปิยะวดี วรรธนาคม
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารบริษัท ซีคอน จำกัด
Master of Science, Public Administration (Human Resources Management), National Institute of Development Administration (NIDA)
นางสุดโปรด ติณสูลานนท์
กรรมการ
กรรมการ บริษัท เวเลอร์ ฮอสพิทอลลิตี้ พาร์ทเนอร์ส เอเซีย จํากัด
ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล  สังข์โพธิ์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / กรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / กรรมการยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) / อนุกรรมการด้านฐานข้อมูลอุดมศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)
ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Carnegie Mellon University, USA 2544
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
Doctor of Political Science, Kobe University, Japan
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
กรรมการ
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
D. Eng. (Geotechnical Engineering), Hiroshima University, Japan
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
กรรมการ
คณบดี คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ปริญญาเอกกฎหมายอาญา Docteur en Droit (Mention très honorable avec félicitations du jury à l'unanimité, Université Aix-Marseille III, France
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
นางสาวพาวิณี ศุนาลัย
เลขานุการ
เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม
Honorable Advisor to the Dean 
Prof. Dr. Walter Jamieson
Honorable Advisor to the Dean College of Innovation
Professor Emeritus, University of Calgary, Canada
Prof. Dr. Toshio Obi
Honorable Advisor to the Dean College of Innovation
Professor Emeritus, Waseda University, Japan
ที่ปรึกษาคณบดี 
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต
ที่ปรึกษาคณบดีด้านกฎหมาย
Ph.D. พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนา (นโยบายสาธารณะ) หลักสูตรนานาชาติ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), 2546
นายยงยุทธ เจตนเมษฐ์
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture (B.Arch) in Architecture, Chulalongkorn University, 2003
นายรุ่งศักดิ์  พรหมแย้ม
ที่ปรึกษาคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. สถิติประยุกต์ (Information Systems and Management), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์