คณะกรรมการประจำวิทยาลัย/ที่ปรึกษาคณบดี

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย 
IMG_8978chaya
ประธานกรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
IMG_8992dawa
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์
Ph.D. (Workforce Education & Development Program), The Pennsylvania State University, USA
IMG_8973paopit
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
M.S. (Finance), Drexel University, USA
IMG_9016tawatchai
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
M.B.A. (International Management), Seattle University, USA
IMG_8982sitti
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท SKY ICT
Bachelor degree of Science (Civil Engineering), The Ohio State University, USA.
IMG_8955waris
กรรมการ
Director, Quality Inn Co.,Ltd / อาจารย์พิเศษ
M.B.A. (International Business), Chulalongkorn University
IMG_8970piya
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารบริษัท ซีคอน จำกัด
Master of Science, Public Administration (Human Resources Management), National Institute of Development Administration (NIDA)
IMG_8995sood
กรรมการ
กรรมการ บริษัท เวเลอร์ ฮอสพิทอลลิตี้ พาร์ทเนอร์ส เอเซีย จํากัด
ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
IMG_9000jirapon
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / กรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / กรรมการยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) / อนุกรรมการด้านฐานข้อมูลอุดมศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)
ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Carnegie Mellon University, USA 2544
IMG_8986supa
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
Doctor of Political Science, Kobe University, Japan
12Image_Weeraya
กรรมการ
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
D. Eng. (Geotechnical Engineering), Hiroshima University, Japan
IMG_8976pok
กรรมการ
คณบดี คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ปริญญาเอกกฎหมายอาญา Docteur en Droit (Mention très honorable avec félicitations du jury à l'unanimité, Université Aix-Marseille III, France
IMG_9005jiroj
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
IMG_9010kom
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
IMG_8959pawi
เลขานุการ
เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม
Honorable Advisor to the Dean 
Toshio-Obi-CITU
Honorable Advisor to the Dean College of Innovation
Professor Emeritus, Waseda University, Japan
WalterJamieson-CITU
Honorable Advisor to the Dean College of Innovation
Professor Emeritus, University of Calgary, Canada
ที่ปรึกษาคณบดี 
Roongsak
ที่ปรึกษาคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. สถิติประยุกต์ (Information Systems and Management), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Sumalee
ที่ปรึกษาคณบดีด้านกฎหมาย
Ph.D. พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนา (นโยบายสาธารณะ) หลักสูตรนานาชาติ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), 2546
Yongyut
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture (B.Arch) in Architecture, Chulalongkorn University, 2003