คณะกรรมการประจำวิทยาลัย/ที่ปรึกษาคณบดี

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย 
IMG_8978chaya
ประธานกรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
IMG_8992dawa
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์
Ph.D. (Workforce Education & Development Program), The Pennsylvania State University, USA
IMG_9016tawatchai
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
M.B.A. (International Management), Seattle University, USA
IMG_8982sitti
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท SKY ICT
Bachelor degree of Science (Civil Engineering), The Ohio State University, USA.
IMG_8955waris
กรรมการ
Director, Quality Inn Co.,Ltd / อาจารย์พิเศษ
M.B.A. (International Business), Chulalongkorn University
BoardDrJane20240610
กรรมการ
Procurement Departments of True Group True Corporation Public Co., Ltd.
Ph.D. (Philosophy of Computer Science) USA
BoardDRSupawan20240610
กรรมการ
President National Food Institute
Ph.D. (Hospitality, Tourism and Event Management), Silpakorn University
BoardPongpan20240610
กรรมการ
Co-founder and Executive Director Live Rich Books
M.A. (Business Administration), Thammasat University
BoardPiboon20240610
กรรมการ
สมาชิกสภานักบัญชีและสมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศไทย ลาว และกัมพูชา (LIPCA) และ (KICPAA)
บธ.ม. (บริหารจัดการและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
IMG_9000jirapon
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และการดิจิทัล / กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) / กรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) / กรรมการยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) / อนุกรรมการด้านฐานข้อมูลอุดมศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.)
ปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก Carnegie Mellon University, USA 2544
IMG_8986supa
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Doctor of Political Science, Kobe University, Japan
12Image_Weeraya
กรรมการ
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
D. Eng. (Geotechnical Engineering), Hiroshima University, Japan
IMG_8976pok
กรรมการ
คณบดี คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
ปริญญาเอกกฎหมายอาญา Docteur en Droit (Mention très honorable avec félicitations du jury à l'unanimité, Université Aix-Marseille III, France
IMG_9005jiroj
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
IMG_9010kom
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
BoardPawinee20240610
เลขานุการ
เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม
Honorable Advisor to the Dean 
Toshio-Obi-CITU
Honorable Advisor to the Dean College of Innovation
Professor Emeritus, Waseda University, Japan
WalterJamieson-CITU
Honorable Advisor to the Dean College of Innovation
Professor Emeritus, University of Calgary, Canada
KhunRatanaEaiprasertsak
Honorable Advisor to the Dean College of Innovation
Chief Executive Officer, JD Food PCL
ที่ปรึกษาคณบดี 
Roongsak
ที่ปรึกษาคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม. สถิติประยุกต์ (Information Systems and Management), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Sumalee
ที่ปรึกษาคณบดีด้านกฎหมาย
Ph.D. พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนา (นโยบายสาธารณะ) หลักสูตรนานาชาติ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), 2546
Yongyut
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
Bachelor of Architecture (B.Arch) in Architecture, Chulalongkorn University, 2003