หลักสูตร ปริญญาตรี
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND CREATIVE INDUSTRIES (BMCI)

ชื่อหลักสูตร Program

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND CREATIVE INDUSTRIES (BMCI)

แนะนำหลักสูตร Introduction

วัฒนธรรมมิได้หมายความตามตัวอักษรเพียงแค่สิ่งดีงามหรือความงอกงามในชีวิตมนุษย์ หากวัฒนธรรมในปัจจุบันมีความหมายที่กว้างและหลากหลาย และมิได้จำกัดอยู่เพียงมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสืบทอดจากประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ และชุมชนวัฒนธรรม เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมที่ต่อยอดไปเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะการแสดง ดนตรี ภาพยนตร์และโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมดิจิทัล ก็ล้วนแต่ต้องอาศัยวัฒนธรรมในการสร้างเรื่องราวและเนื้อหาที่น่าสนใจ บุคคลที่สามารถจัดการงานมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ดี จึงต้องเป็นผู้ที่เข้าใจศาสตร์ในด้านการจัดการ ขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักรู้ถึงคุณค่าของงานวัฒนธรรม ที่สามารถต่อยอดงานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
การมองวัฒนธรรมในเชิงบริหารและจัดการจึงเป็นกระบวนการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งในมุมกว้าง และลุ่มลึก หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จึงถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ 2 ด้านหลัก คือองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม และองค์ความรู้ด้านการจัดการ ด้วยเชื่อว่าบัณฑิตของหลักสูตรจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนทั้งสองด้าน จึงจะสามารถจบการศึกษา และพัฒนาไปเป็นผู้ดําเนินงานด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ดี อันจะธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงกลุ่มคนที่มีทั้งความเหมือนและความต่างให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยอมรับซึ่งความแตกต่างซึ่งกันและกัน ตอบสนองต่อพันธกิจด้านวัฒนธรรมในระดับนานาชาติอย่างองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization หรือองค์การ UNESCO) ที่ว่าด้วยการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
Location จัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Length เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่องปริญญาโท หากไม่ประสงค์ต่อปริญญาโท สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
Lively Curriculum หลักสูตรเน้นความทันสมัยบนพื้นฐานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อันนำไปสู่นิยามความสร้างสรรค์ในบริบทต่างๆ
Learning Activities สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษานอกสถานที่ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การจัดทำโครงการทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน การสร้างสรรค์สื่อ การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม
Leading to Global Communities เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลก ด้วยการศึกษาภาษาอาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างรอบด้าน

เส้นทางอาชีพในอนาคต Career Opportunities

หน่วยงานที่บัณฑิต/มหาบัณฑิตสามารถทำงานได้ภายหลังสำเร็จการศึกษา

● องค์กรระหว่างประเทศที่มีการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
เช่น UNESCO, IUCN, Heritage Watch, World Heritage Center, World Bank, UNWTO
● ผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อออนไลน์ และผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม
● บริษัทรับจัดงานอีเวนท์และการแสดงทางวัฒนธรรม
● โรงละครและพื้นที่การแสดงทางวัฒนธรรม
● ผู้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
● ผู้ประกอบกิจการสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรม
● หน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ สำนักงานด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

วิชาบังคับ

● แนวคิดและทฤษฎีด้านมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
● การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม
● ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
● โลกแห่งอารยธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
● แนวคิดทางมานุษยวิทยาเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม
● หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
● หลักการตลาดเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม
● การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
● สื่อและวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์
● ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย
● กระบวนการสร้างสรรค์และการผลิตในอุตสาหกรรมสื่อ
● นโยบายทางวัฒนธรรม
● การจัดการความรู้และความคิดสร้างสรรค์
● ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม
● การจัดการโครงการทางวัฒนธรรม
● การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่องานวัฒนธรรม
● หลักการจัดการและการจัดการองค์การเพื่องานวัฒนธรรม
● การจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
● ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม
● การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
● การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
● กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการทางวัฒนธรรม
● การฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการทางวัฒนธรรม
● การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

วิชาบังคับเลือก สามารถเลือกศึกษาวิชาภาษาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน อาทิ

● กลุ่มภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
● กลุ่มภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
● กลุ่มภาษาและวัฒนธรรมจีน
โดยมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศเจ้าของภาษา

เงื่อนไขการสมัคร & ขั้นตอนการสมัคร Admission Requirement & Application Procedure

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่ 

ค่าเล่าเรียน Tuition Fee

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาตรี 3.5 ปี คือ 326,000 บาทต่อคน โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ค่าหน่วยกิตๆ ละ 1,500 บาท ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบ และค่าธรรมเนียมพิเศษของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 10,000 บาท (สำหรับนักศึกษาไทย) ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสอนและตำรา

ติดต่อ Contact

อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร BMCI
  02 623 5055-8 ต่อ 4165
● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4154
● รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4155
● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4143
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4166
อาจารย์ ดร.พิชชากานต์ ช่วงชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4170

สถานที่ทำการ Office

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ชื่อย่อ: ศศ.บ. การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries

ชื่อย่อ: B.A. (Management of Cultural Heritage and Creative Industries)

คณาจารย์ในหลักสูตร 
อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
Kanjana Laochockchaikul
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BMCI
สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวฬุรีย์  เมธาวีวินิจ
Asst.Prof. Veluree Metaveevinij, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph.D. (Film Studies), University of London, UK, 2015
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
Assoc.Prof. Kriengkrai Watanasawad, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
Asst.Prof. Adipon Euajarusphan, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph. D. (Communication Studies) Communication University of China, PR. China, 2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์
Asst.Prof. Raweewan Sap-in
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
M.A. (Multimedia Communications), Academy of Art University, U.S.A., 2011
อาจารย์ ดร.พิชชากานต์ ช่วงชัย
Phitchakan Chuangchai, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph.D. (Creative Industries), University of Warwick, United Kingdom, 2020
Address:

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Facebook:

@bmcitu