ข่าวการศึกษา

รัฐบาลไทยเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จึงประกาศนโยบาย Digital Thailand และ Thailand 4.0 เพื่อรองรับการเข้ามามีบทบาทของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีศักยภาพ