หลักสูตร ปริญญาโท
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries (MCI)

MCI

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

MASTER OF ARTS PROGRAM IN MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE AND CREATIVE INDUSTRIES

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries (MCI)

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญในการบริหารและจัดการเชิงบูรณาการที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ทั้งในองค์รวมและความลุ่มลึก หลักสูตรจึงได้รับการออกแบบให้เป็นพหุวิทยาการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ 2 ด้านหลัก คือองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม และการจัดการบนพื้นฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มีความสามารถในการบูรณาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาตนเองให้เป็นนักจัดการและวางแผนการดำเนินงานด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิผล อันตอบสนองพันธกิจว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมในระดับชาติและระดับภูมิภาคที่สอดรับกับพันธกิจแห่งประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในสามเสาหลัก ที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการกระตุ้นและพัฒนาอัตลักษณ์อาเซียน รวมถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณค่าและกระตุ้นความหวงแหนมรดกวัฒนธรรมให้เป็นทรัพย์สินแห่งภูมิภาค อันแสดงอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมไว้ได้
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแนวทางในการจัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับองค์กรระดับนานาชาติ เฉกเช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้ของตนเองและชุมชน ที่ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตระหนักถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมภายใต้การพัฒนาและการวิจัย

เส้นทางอาชีพในอนาคต

บุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการทางวัฒนธรรมในระดับเชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์สอนด้านศิลปวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ สำนักงานด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

ผู้บริหารในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ สำนักงานด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

นักวิจัยด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการจัดการทางวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญหรือผู้บริหารในองค์กรด้านการท่องเที่ยว

นักระดมทุนโครงการศิลปวัฒนธรรม

นักวางแผนจัดโครงการนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม

นักวางแผนจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในองค์กรทางวัฒนธรรม

ผู้บริหารและผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์

ผู้จัดการโรงละครและพื้นที่การแสดงทางวัฒนธรรม

ผู้บริหารบริษัทรับจัดงานกิจกรรม (Events)

จ้าขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ทางวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ เจ้าของกิจการเพื่อสังคม (social enterprise)

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาบังคับ

การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี

ระเบียบวิธีวิจัย


การตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์


การจัดการมรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์


ผู้ประกอบการทางสังคมและวัฒนธรรม


การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ


สัมมนาทางกฎหมายและจริยธรรมในมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


มรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทสากล

วิชาเลือก

ชุมชนศึกษาและการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชน

การหลอมรวมสื่อในบริบทข้ามวัฒนธรรม


เพศสถานะในมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

นวัตกรรมเพื่องานวัฒนธรรม


หัวข้อเฉพาะในการจัดการมรดกวัฒนธรรม

หัวข้อเฉพาะในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

การค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข)

วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

เงื่อนไขการสมัคร & ขั้นตอนการสมัคร

ใบรับรองตามแบบของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL, IELTS

Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /วิทยาลัยนวัตกรรม

สอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี คือ 184,920 บาทต่อคน โดยมีการ บริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ค่าหน่วยกิตๆ ละ 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบ และค่าธรรมเนียมพิเศษ ของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย) ตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries (MCI)
https://www.citu.tu.ac.th/mci/

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญในการบริหารและจัดการเชิงบูรณาการที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ทั้งในองค์รวมและความลุ่มลึก หลักสูตรจึงได้รับการออกแบบให้เป็นพหุวิทยาการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ 2 ด้านหลัก คือองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม และการจัดการบนพื้นฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มีความสามารถในการบูรณาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาตนเองให้เป็นนักจัดการและวางแผนการดำเนินงานด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิผล อันตอบสนองพันธกิจว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมในระดับชาติและระดับภูมิภาคที่สอดรับกับพันธกิจแห่งประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในสามเสาหลัก ที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการกระตุ้นและพัฒนาอัตลักษณ์อาเซียน รวมถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณค่าและกระตุ้นความหวงแหนมรดกวัฒนธรรมให้เป็นทรัพย์สินแห่งภูมิภาค อันแสดงอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมไว้ได้
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแนวทางในการจัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับองค์กรระดับนานาชาติ เฉกเช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้ของตนเองและชุมชน ที่ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตระหนักถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมภายใต้การพัฒนาและการวิจัย

เส้นทางอาชีพในอนาคต

● บุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการทางวัฒนธรรมในระดับเชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์สอนด้านศิลปวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ สำนักงานด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
● ผู้บริหารในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ สำนักงานด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
● นักวิจัยด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
● นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการจัดการทางวัฒนธรรม
● เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญหรือผู้บริหารในองค์กรด้านการท่องเที่ยว
● นักระดมทุนโครงการศิลปวัฒนธรรม
● นักวางแผนจัดโครงการนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม
● นักวางแผนจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
● ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในองค์กรทางวัฒนธรรม
● ผู้บริหารและผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
● ผู้จัดการโรงละครและพื้นที่การแสดงทางวัฒนธรรม
● ผู้บริหารบริษัทรับจัดงานกิจกรรม (Events)
● เจ้าขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ทางวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ
เจ้าของกิจการเพื่อสังคม (social enterprise)

โครงสร้างหลักสูตร

วิชาบังคับ

● การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
● ระเบียบวิธีวิจัย
● การตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์
● การจัดการมรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
● ผู้ประกอบการทางสังคมและวัฒนธรรม
● การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
● สัมมนาทางกฎหมายและจริยธรรมในมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
● มรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทสากล

วิชาเลือก

● ชุมชนศึกษาและการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชน
● การหลอมรวมสื่อในบริบทข้ามวัฒนธรรม
● เพศสถานะในมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
● นวัตกรรมเพื่องานวัฒนธรรม
● หัวข้อเฉพาะในการจัดการมรดกวัฒนธรรม
● หัวข้อเฉพาะในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

การค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

เงื่อนไขการสมัคร & ขั้นตอนการสมัคร

●ใบรับรองตามแบบของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL, IELTS
● Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ

เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /วิทยาลัยนวัตกรรม

● สอบข้อเขียน
● สอบสัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี คือ 184,920 บาทต่อคน โดยมีการ บริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ค่าหน่วยกิตๆ ละ 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบ และค่าธรรมเนียมพิเศษ ของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย) ตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ติดต่อ

● ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง ผู้อำนวยการหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4156
● รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4155
● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4154
● อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4165
● ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4143
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4166
อาจารย์ ดร.พิชชากานต์ ช่วงชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4170

สถานที่ทำการ

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ตัวอย่างคำบอกเล่าของนักศึกษา

● อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
● อาจารย์เอาใจใส่และใกล้ชิดนักศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ชื่อย่อ: ศศ.ม. การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries

ชื่อย่อ: M.A. (Management of Cultural Heritage and Creative Industries)

คณาจารย์ในหลักสูตร 
Ratchaneekorn20230818
Asst.Prof. Ratchaneekorn Sae-Wang, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MCI
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, 2013
kriangkraiupdate
Assoc.Prof. Kriengkrai Watanasawad, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
veluree1
Asst.Prof. Veluree Metaveevinij, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
Ph.D. (Film Studies), University of London, UK, 2015
Nok-5-20230712
Asst.Prof. Kanjana Laochockchaikul, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
Ph.D. (Social Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2024
อาจารย์ ดร.อดิพล
Asst.Prof. Adipon Euajarusphan, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
Ph. D. (Communication Studies) Communication University of China, PR. China, 2018
อาจารย์ ระวีวรรณ
Asst.Prof. Raweewan Sap-in
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
M.A. (Multimedia Communications), Academy of Art University, U.S.A., 2011
840x885 pix อ พิชชากานต์
Phitchakan Chuangchai, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
Ph.D. (Creative Industries), University of Warwick, United Kingdom, 2020
Address:

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Facebook:

@mcitu

Youtube:

CITU Official