หลักสูตร ปริญญาโท
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries (MCI)

ชื่อหลักสูตร Program

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries (MCI)
http://mct.citu.tu.ac.th/home

แนะนำหลักสูตร Introduction

หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญในการบริหารและจัดการเชิงบูรณาการที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ทั้งในองค์รวมและความลุ่มลึก หลักสูตรจึงได้รับการออกแบบให้เป็นพหุวิทยาการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ 2 ด้านหลัก คือองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม และการจัดการบนพื้นฐานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มีความสามารถในการบูรณาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาตนเองให้เป็นนักจัดการและวางแผนการดำเนินงานด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิผล อันตอบสนองพันธกิจว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมในระดับชาติและระดับภูมิภาคที่สอดรับกับพันธกิจแห่งประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในสามเสาหลัก ที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการกระตุ้นและพัฒนาอัตลักษณ์อาเซียน รวมถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณค่าและกระตุ้นความหวงแหนมรดกวัฒนธรรมให้เป็นทรัพย์สินแห่งภูมิภาค อันแสดงอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมไว้ได้
นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีแนวทางในการจัดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับองค์กรระดับนานาชาติ เฉกเช่น องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้ของตนเองและชุมชน ที่ได้ก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตระหนักถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมภายใต้การพัฒนาและการวิจัย

เส้นทางอาชีพในอนาคต Career Opportunities

● บุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการทางวัฒนธรรมในระดับเชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์สอนด้านศิลปวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ สำนักงานด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
● ผู้บริหารในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑสถาน หอศิลป์ ศูนย์วัฒนธรรม หอจดหมายเหตุ สำนักงานด้านศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
● นักวิจัยด้านการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
● นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานด้านการจัดการทางวัฒนธรรม
● เจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญหรือผู้บริหารในองค์กรด้านการท่องเที่ยว
● นักระดมทุนโครงการศิลปวัฒนธรรม
● นักวางแผนจัดโครงการนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม
● นักวางแผนจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
● ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในองค์กรทางวัฒนธรรม
● ผู้บริหารและผู้ผลิตสื่อรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์
● ผู้จัดการโรงละครและพื้นที่การแสดงทางวัฒนธรรม
● ผู้บริหารบริษัทรับจัดงานกิจกรรม (Events)
● เจ้าขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์ทางวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ
เจ้าของกิจการเพื่อสังคม (social enterprise)

โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

วิชาบังคับ

● การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
● ระเบียบวิธีวิจัย
● การตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์
● การจัดการมรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
● ผู้ประกอบการทางสังคมและวัฒนธรรม
● การจัดการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
● สัมมนาทางกฎหมายและจริยธรรมในมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
● มรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทสากล

วิชาเลือก

● ชุมชนศึกษาและการจัดการมรดกวัฒนธรรมชุมชน
● การหลอมรวมสื่อในบริบทข้ามวัฒนธรรม
● เพศสถานะในมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
● นวัตกรรมเพื่องานวัฒนธรรม
● หัวข้อเฉพาะในการจัดการมรดกวัฒนธรรม
● หัวข้อเฉพาะในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

การค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

เงื่อนไขการสมัคร & ขั้นตอนการสมัคร Admission Requirement & Application Procedure

●ใบรับรองตามแบบของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL, IELTS
● Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ

เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /วิทยาลัยนวัตกรรม

● สอบข้อเขียน
● สอบสัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่ 

ค่าเล่าเรียน Tuition Fee

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี คือ 184,920 บาทต่อคน โดยมีการ บริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ค่าหน่วยกิตๆ ละ 3,000 บาท ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบ และค่าธรรมเนียมพิเศษ ของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย) ตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ติดต่อ Contact

● ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง ผู้อำนวยการหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4156
● รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4155

สถานที่ทำการ Office

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ตัวอย่างคำบอกเล่าของนักศึกษา
Quotes from students

● อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
● อาจารย์เอาใจใส่และใกล้ชิดนักศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ชื่อย่อ: ศศ.ม. การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Master of Arts Program in Management of Cultural Heritage and Creative Industries

ชื่อย่อ: M.A. (Management of Cultural Heritage and Creative Industries)

คณาจารย์ในหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง
Asst.Prof. Ratchaneekorn Sae-Wang, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MCI
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, 2013
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
Assoc.Prof. Kriengkrai Watanasawad, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
Address:

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Facebook:

@mcitu