บุคลากร เจ้าหน้าที่

ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
Asst.Prof. Chayakrit Asvathitanont, Ph.D.
คณบดี​ วิทยาลัยนวัตกรรม
Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
รองศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์
Assoc.Prof. Kom Campiranon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ แสงแก้ว
Purimprach Sangkaew, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), University of Surrey, UK, 2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
Asst.Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
D.B.A. (Management Science), The University of Strathclyde, United Kingdom, 2006
เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม 
พาวิณี ศุนาลัย
Pawinee Sunalai
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรม
หัวหน้างาน 
พจมาน ขอบุตร
Potjamarn Korbut
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา
วรพจน์ สังฆปุญโญ
Worapod Sungkapunyo
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการคลังและทรัพย์สิน
คุณกร แก้วขาว
Khunkorn Kaewkhao
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
รุจิรัตน์ สงวนธรรม
Rujirat Sa-nguantham
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานบริการการศึกษา 
พจมาน ขอบุตร
Potjamarn Korbut
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา
ธันย์ชนก แจ่มจำรัส
Thunchanok Chaemchamrus
นักวิชาการศึกษา
อัจฉราวดี วงศ์ละคร
Atcharawadee Wonglakorn
นักวิชาการศึกษา
ภัทริยา แรมวัลย์
Pattariya Ramwulya
นักวิชาการศึกษา
ดุสิตา บูรณ์กุศล
Dusita Boonkusol
นักวิชาการศึกษา
ณัฐสินี มูลสุข
Nutthasinee Moonsuk
นักวิชาการศึกษา
วษมน ถนอมทรัพย์
Wasamon Thanomsub
นักวิชาการศึกษา
ธัญลักษณ์ เสนาพรหม
Tanyalak Senaprom
นักวิชาการศึกษา
วชิราภรณ์ ทวนทอง
Wachiraphon Thounthong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการคลังและทรัพย์สิน 
วรพจน์ สังฆปุญโญ
Worapod Sungkapunyo
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการคลังและทรัพย์สิน
อรุณี ประเสนมูล
Arunee Prasenmool
นักวิชาการพัสดุ
สวรรยา ถาวร
Sawanya Thavorn
นักวิชาการพัสดุ
พรวิภา นิลกลาง
Pornvipha Nilklang
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฐวี กล่ำอยู่สุข
Patavee Klymyoosuk
นักวิชาการเงินและบัญชี
ธนวัฒน์ ธาดาธนเศรษฐ์
Thanawat Thadathanaset
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานบริหารและธุรการ 
คุณกร แก้วขาว
Khunkorn Kaewkhao
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
จรัสศรี สายสืบ
Jarassri Saiseub
นักทรัพยากรมนุษย์
ภาวิตา ศิลปสมบูรณ์
Phavita Sinlapasomboon
นักทรัพยากรมนุษย์
อิทธิพล มะโนน้อม
Itthiphon Manonom
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนันต์ วิวัฒนเดชา
Anan Wiwatanadacha
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประภาวสี ดีรักษา
Prapawasee Deeraksa
นักประชาสัมพันธ์
นันท์นภัส แสงจันทร์วิบูลย์
Nunnapas Saengchanwibul
นักประชาสัมพันธ์
รุจกิจ เทศฉิม
Rutchakit Thetchim
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ธนัญญา แสงกระจ่าง
Tananya Sangkrajang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กนิษฐา อุ่นอบ
Kanistha Oonob
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นิพนธ์ มาดทอง
Nipon Madthong
พนักงานขับรถ
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รุจิรัตน์ สงวนธรรม
Rujirat Sa-nguantham
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิตติศักดิ์ กันยาวิลาศ
Kittisak Kanyawilat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อรุชา เสมาพรหม
Arucha Semaphrom
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป