หลักสูตร ปริญญาตรี
นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
Bachelor of Science Program in Digital Transformation & Innovation (dX)

ชื่อหลักสูตร Program

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
Bachelor of Science Program in Digital Transformation & Innovation (dX)

แนะนำหลักสูตร Introduction

รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จึงได้มีการประกาศนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อรองรับการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลและเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการแข่งขันในโลกการพัฒนา ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC) โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน โดยภาครัฐได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลว่าเป็นเศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ ที่มีรากฐานและการขับเคลื่อน ผลักดันจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโดยผู้มีผลประโยชน์ร่วม ที่ผลักดันให้ประเทศ รัฐบาล และเอกชน มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อการขับเคลื่อนทุกมิติของเป็าหมายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การผลิต และการบริการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล หากสามารถนํามาใช้อย่างสร้างสรรค์ จะเป็นกลไกที่สําคัญของภาครัฐ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยภาครัฐสามารถที่จะให้บริการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยอาศัยนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่เป็นระบบและการเชื่อมโยงประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทํางานร่วมกัน สําหรับภาคเอกชนนั้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ ลูกค้า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ

เส้นทางอาชีพในอนาคต Career Opportunities

มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาที่จบการศึกษา สามารถนำไปประกอบวิชาชีพใดบ้าง

● Digital Executive (นักบริหารดิจิทัล)
● Data Analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูล)
● Digital Marketer (นักการตลาดดิจิทัล)
● Cyber ​​Security Specialist (ผู้ปฏิบัติงานด้าน Cyber Security)
● Innovation Staff (พนักงานองค์การด้านนวัตกรรม)
● Analyst, Project Planning and Digital Analyst (พนักงานองค์กรฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล)

โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

วิชาบังคับ

● การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ Creative Problem Solving
● การคิดเชิงออกแบบ Design Thinking
● ธุรกิจ นวัตกรรม และการประกอบการ Business, Innovation and Entrepreneurship
● การแปรรูปดิจิทัล Digital Transformation
● การฝึกปฏิบัติงาน
● การตลาดดิจิทัล Digital Marketing

วิชาเลือก

● การวิเคราะห์ทางธุรกิจ Business Analytics
● ความมั่นคงทางไซเบอร์ประยุกต์ Applied Cybersecurity
● สื่อสร้างสรรค์ Creative Media

เงื่อนไขการสมัคร & ขั้นตอนการสมัคร Admission Requirement & Application Procedure

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่ 

ค่าเล่าเรียน Tuition Fee

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี คือ 448,000 บาทต่อคน โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ค่าหน่วยกิตๆ ละ 1,800 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 20,000 บาท และภาคฤดูร้อน 3,000 บาท ทั้งนี้ ค้าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ติดต่อ Contact

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพๆ 10200

● โทรศัพท์ 0 2623 5055-8
● โทรสาร 0 2623 5060

สถานที่ทำการ Office

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

ชื่อย่อ: วท.บ. นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Bachelor of Science Program in Digital Transformation & Innovation

ชื่อย่อ: B.S. (Digital Transformation & Innovation)

คณาจารย์ในหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
Assoc.Prof. Jirapon Sunkpho, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Computer-Aided Engineering and Management), Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, U.S.A., 2001
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
Asst.Prof. Ajchara Phu-ang, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
Asst.Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
D.B.A. (Management Science), The University of Strathclyde, United Kingdom, 2006
Address:

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Youtube:

CITU Official