หลักสูตร ปริญญาตรี
นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
Bachelor of Science Program in Digital Transformation & Innovation (dX)

ชื่อหลักสูตร Program

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล
Bachelor of Science Program in Digital Transformation & Innovation (dX)

แนะนำหลักสูตร Introduction

รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จึงได้มีการประกาศนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อรองรับการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลและเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการแข่งขันในโลกการพัฒนา ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC) โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน โดยภาครัฐได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจดิจิทัลว่าเป็นเศรษฐกิจภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ ที่มีรากฐานและการขับเคลื่อน ผลักดันจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโดยผู้มีผลประโยชน์ร่วม ที่ผลักดันให้ประเทศ รัฐบาล และเอกชน มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล และเพื่อการขับเคลื่อนทุกมิติของเป็าหมายของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การผลิต และการบริการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล หากสามารถนํามาใช้อย่างสร้างสรรค์ จะเป็นกลไกที่สําคัญของภาครัฐ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยภาครัฐสามารถที่จะให้บริการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา หรือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยอาศัยนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่เป็นระบบและการเชื่อมโยงประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทํางานร่วมกัน สําหรับภาคเอกชนนั้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสําคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ ลูกค้า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ

เส้นทางอาชีพในอนาคต Career Opportunities

มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาที่จบการศึกษา สามารถนำไปประกอบวิชาชีพใดบ้าง

● Digital Executive (นักบริหารดิจิทัล)
● Data Analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูล)
● Digital Marketer (นักการตลาดดิจิทัล)
● Cyber ​​Security Specialist (ผู้ปฏิบัติงานด้าน Cyber Security)
● Innovation Staff (พนักงานองค์การด้านนวัตกรรม)
● Analyst, Project Planning and Digital Analyst (พนักงานองค์กรฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนโครงการทางดิจิทัล)

โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

วิชาบังคับ

● การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ Creative Problem Solving
● การคิดเชิงออกแบบ Design Thinking
● ธุรกิจ นวัตกรรม และการประกอบการ Business, Innovation and Entrepreneurship
● การแปรรูปดิจิทัล Digital Transformation
● การฝึกปฏิบัติงาน
● การตลาดดิจิทัล Digital Marketing

วิชาเลือก

● การวิเคราะห์ทางธุรกิจ Business Analytics
● ความมั่นคงทางไซเบอร์ประยุกต์ Applied Cybersecurity
● สื่อสร้างสรรค์ Creative Media

เงื่อนไขการสมัคร & ขั้นตอนการสมัคร Admission Requirement & Application Procedure

● สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
● ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 2.00
● GPAX 20%
● คะแนน ONET 30%
● คะแนน GAT 10%
● คะแนน PAT 1 20%
● คะแนน PAT 2 20%
● การสอบสัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่ 

ค่าเล่าเรียน Tuition Fee

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี คือ 448,000 บาทต่อคน โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลักได้แก่ ค่าหน่วยกิตๆ ละ 1,800 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรมภาคการศึกษาละ 20,000 บาท และภาคฤดูร้อน 3,000 บาท ทั้งนี้ ค้าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ติดต่อ Contact

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพๆ 10200

● โทรศัพท์ 0 2623 5055-8
● โทรสาร 0 2623 5060

สถานที่ทำการ Office

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

ชื่อย่อ: วท.บ. นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Bachelor of Science Program in Digital Transformation & Innovation

ชื่อย่อ: B.S. (Digital Transformation & Innovation)

คณาจารย์ในหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Asst.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
Asst.Prof. Jirapon Sunkpho, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Computer-Aided Engineering and Management), Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, U.S.A., 2001
อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
Ajchara Phu-ang, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
อาจารย์ ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์
Aurachorn Inkanuwat, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
Asst.Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
D.B.A. (Management Science), The University of Strathclyde, United Kingdom, 2006
Address:

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

@dxcitu