หลักสูตร ปริญญาโท
การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Master of Science Program in Innovation and Technology Management  (MTT)

ชื่อหลักสูตร Program

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
Master of Science Program in Innovation and Technology Management (MTT)
http://mtt.citu.tu.ac.th/th/home

แนะนำหลักสูตร Introduction

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยีขึ้น โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเป็นลักษณะสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) ผสมผสานศาสตร์จาก หลากหลายองค์ความรู้ อาทิ ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Management of Technology Centered Knowledge) ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Knowledge of Corporate Function) ความรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง (Technology-Centered Knowledge) และความรู้ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ (Knowledge of Supporting Disciplines) ซึ่งสอดคล้องกับการกําหนดกลุ่มองค์ความรู้ของสมาคมการบริหารเทคโนโลยี นานาชาติ (International Association for Management of Technology – IAMOT) นอกจากนั้น ยังมีการใช้บุคลากรผู้สอนทั้งที่เป็นอาจารย์ประจําของวิทยาลัย อาจารย์ประจําจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมบรรยาย เพื่อให้เนื้อหาวิชาได้มีการผสมผสานระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีพื้นฐาน และความรู้เชิงประยุกต์ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีมุมมองแบบบูรณาการ และมีการคิดอย่างเป็นระบบ (Integrated & Systematic Thinking) สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทํางานในองค์กรได้เป็นอย่างดี (Technology Commercialization) และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง

เส้นทางอาชีพในอนาคต Career Opportunities

สามารถประกอบอาชีพในระดับบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายอาชีพที่นํา เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในด้านการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการ จนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิต หรือกระบวนการทํางานภายในองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้

● ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
● ผู้จัดการด้านซอฟต์แวร์
● นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
● นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
● ผู้ดูแลพัฒนาระบบเครือข่ายและเครือข่ายแม่
● ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
● นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

วิชาบังคับ

● การจัดการนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
● ระเบียบวิธีวิจัย
● การตลาดเชิงนวัตกรรมและการจัดการตราผลิตภัณฑ์
● เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี
● การวางแผนเงินทุนและกํากับดูแลการลงทุน
● การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยี
● กลยุทธ์นวัตกรรมธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ
● การตัดสินใจในงานบริหารเทคโนโลยี

วิชาเลือก

● การบริหารโครงการและการจัดการความเสี่ยง
● การคิดเชิงยุทธศาสตร์และสร้างสรรค์
● องค์กรแห่งนวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
● สัมมนาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี
● การบริหารงานวิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
● ระบบการจัดการทรัพยากรเชิงปฏิบัติการ
● การคาดการณ์เทคโนโลยีและแผนที่นําทาง
● หัวข้อพิเศษเศรษฐศาสตร์นวัตกรรม
● การจัดการธุรกิจค้าปลีก
● การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)

เงื่อนไขการสมัคร & ขั้นตอนการสมัคร Admission Requirement & Application Procedure

● ใบรับรองตามแบบของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
● ผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET, TOEFL, IELTS
● Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ

เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /วิทยาลัยนวัตกรรม

● สอบข้อเขียน
● สอบสัมภาษณ์

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่ 

ค่าเล่าเรียน Tuition Fee

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี คือ 220,000 บาทต่อคน โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับปริญญา) (โครงการพิเศษ) นักศึกษามีค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ค่าหน่วยกิต ๆ ละ 3,000 บาท และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของวิทยาลัยนวัตกรรม ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ยกเว้นภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ และค่าตําราหรือหนังสือ

ติดต่อ Contact

● ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตร MTT
  02 623 5055-8 ต่อ 4106
● รองศาสตราจารย์​ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4169
● รองศาสตราจารย์​ ดร.อรพรรณ คงมาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4162
● รองศาสตราจารย์​ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4153

สถานที่ทำการ Office

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อย่อ: วท.ม. การบริหารเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Master of Science Program in Technology Management

ชื่อย่อ: M.S. (Technology Management)

คณาจารย์ในหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร
Assoc.Prof. Chaiwat Oottamakorn, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic Institute of New York University, U.S.A., 2001
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
Assoc.Prof. Orapan Khongmalai, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
Assoc.Prof. Anyanitha Distanont, D.Sc.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
D.Sc. (Technology), University of Oulu, Finland, 2013
Address:

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Facebook:

@mtt.citu