ผู้บริหาร / คณาจารย์

วิทยาลัยนวัตกรรมเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนด้านการสร้างและบริหารนวัตกรรมทางวิชาการจากการวิจัย เพื่อการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

ผู้บริหาร 
อาจารย์ ดร.ชยกฤต _คณบดี_
Asst.Prof. Chayakrit Asvathitanont, Ph.D.
คณบดี​ วิทยาลัยนวัตกรรม
Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2007
ผศ.ดร.จิโรจน์
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
ผศ.ดร.คม
Assoc.Prof. Kom Campiranon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007
Aj.Sarawut01
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายดิจิทัล
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
DSCF1548-2-840x885Purimprach
Purimprach Sangkaew, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), University of Surrey, UK, 2019
nopphon-new
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
Aj Poomporn
Asst.Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล
D.B.A. (Management Science), The University of Strathclyde, United Kingdom, 2006
ผู้อำนวยการหลักสูตร 
ผศ.ดร.จิโรจน์
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MTT
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
Aj.Sarawut01
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MDX และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MDX DataSci
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
Ratchaneekorn20230818
Asst.Prof. Ratchaneekorn Sae-Wang, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MCI
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, 2013
Nok-5-20230712
Asst.Prof. Kanjana Laochockchaikul, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BMCI
Ph.D. (Social Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2024
Aj.Kannapa01
Assoc.Prof. Kannapa Pongponrat Chieochan, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MSD และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BSI
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
nopphon-new
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
อาจารย์ประจำ 
ผศ.ดร.จิโรจน์
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MTT
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
ผศ.ดร.อรพรรณ
Assoc.Prof. Orapan Khongmalai, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
ผศ.ดร.อัญณิฐา
Assoc.Prof. Anyanitha Distanont, D.Sc.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
D.Sc. (Technology), University of Oulu, Finland, 2013
Aj.Sarawut01
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MDX / ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MDX DataSci และรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
chaiwat-Update20220927
Assoc.Prof. Chaiwat Oottamakorn, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic Institute of New York University, U.S.A., 2001
IMG_9000jirapon
Assoc.Prof. Jirapon Sunkpho, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรออนไลน์ของวิทยาลัยนวัตกรรม และอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Computer-Aided Engineering and Management), Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, U.S.A., 2001
ผศ.ดร.คม
Assoc.Prof. Kom Campiranon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย / รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรออนไลน์ของวิทยาลัยนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007
wasinee1
Asst.Prof. Wasinee Noonpakdee, D.Sc.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
D.Sc. (Global Information and Telecommunication Studies), Waseda University, Tokyo, Japan
อาจารย์ ดร.อัจฉรา
Asst.Prof. Ajchara Phu-ang, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรออนไลน์ของวิทยาลัยนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560
อาจารย์ ดร.มานิต
Manit Satitsamitpong, D.Sc.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
D.Sc. (Telecommunication Economics), Waseda University, Japan, 2013
Ratchaneekorn20230818
Asst.Prof. Ratchaneekorn Sae-Wang, Ph.D.
ผู้อำนวยการประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, 2013
kriangkraiupdate
Assoc.Prof. Kriengkrai Watanasawad, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
veluree1
Asst.Prof. Veluree Metaveevinij, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph.D. (Film Studies), University of London, UK, 2015
อาจารย์ ดร.อดิพล
Asst.Prof. Adipon Euajarusphan, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph. D. (Communication Studies) Communication University of China, PR. China, 2018
อาจารย์ ระวีวรรณ
Asst.Prof. Raweewan Sap-in
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
M.A. (Multimedia Communications), Academy of Art University, U.S.A., 2011
840x885 pix อ พิชชากานต์
Phitchakan Chuangchai, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph.D. (Creative Industries), University of Warwick, United Kingdom, 2020
Nok-5-20230712
Asst.Prof. Kanjana Laochockchaikul, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph.D. (Social Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2024
DSCF1548-2-840x885Purimprach
Purimprach Sangkaew, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), University of Surrey, UK, 2019
Annop2023
Annop Peungchuer, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Business Administration), Assumption University, Thailand, 2561
Aj Poomporn
Asst.Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
D.B.A. (Management Science), The University of Strathclyde, United Kingdom, 2006
บุคลากร อาจารย์ประจำ (อัตราจ้าง) 
Tawicha
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการจัดการบริการ (MSD)
Ph.D. (Information Technology), Assumption University
Atichart-CITU
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการจัดการบริการ (MSD)
Ph.D. (Information Technology in Business), Chulalongkorn University
Ratthasat-CITU
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
JiraponTub-CITU
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Orachorn-CITU
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Umpon-CITU
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan
Pacharaporn-CITU
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Marketing), Assumption University, 2023
Preechaya-CITU
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (BSI)
MPS (Real Estate) Cornell University, USA
CV_TimothyLee
Bachelor of Arts Program in Service Innovation (BSI)
Ph.D in Tourism & Hospitality Development, School of Management,University of Surrey. Guildford, the United Kingdom.
Photo - Wanny-2จ:ภจๅๅๅ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (BSI)
Doctor of Business Administration (Management)