ผู้บริหาร / บุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนด้านการสร้างและบริหารนวัตกรรมทางวิชาการจากการวิจัย เพื่อการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
Asst.Prof. Chayakrit Asvathitanont, Ph.D
คณบดี​ วิทยาลัยนวัตกรรม
Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์
Asst.Prof. Kom Campiranon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Asst.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
อาจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
Adipon Euajarusphan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
Ph. D. (Communication Studies) Communication University of China, PR. China, 2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
ผู้อำนวยการหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MTT
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ
Asst.Prof. Suwan Juntiwasrakij, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MDX
Ph.D. (Information Sciences and Technology), Pennsylvania State University, U.S.A., 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง
Asst.Prof. Ratchaneekorn Sae-Wang, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MCI
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์
Asst.Prof. Kannapa Pongponrat, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MSD และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BSI
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวฬุรีย์  เมธาวีวินิจ
Asst.Prof. Veluree Metaveevinij, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BMCI
Ph.D. (Film Studies), University of London, UK, 2015
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Asst.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรออนไลน์ของวิทยาลัยนวัตกรรม
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
อาจารย์ประจำ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
Assoc.Prof. Jirapon Sunkpho, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Computer-Aided Engineering and Management), Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, U.S.A., 2001
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์
Asst.Prof. Pravit Khaemasunun, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารเทคโนโลยี (MTT)
Ph.D. (Economics), West Virginia University, U.S.A., 2004
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร
Asst.Prof. Chaiwat Ottamakorn, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารเทคโนโลยี (MTT)
Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic Institute of New York University, U.S.A., 2001
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
Assoc.Prof. Orapan Khongmalai, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารเทคโนโลยี (MTT)
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
Asst.Prof. Anyanitha Distanont, D.Sc.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารเทคโนโลยี (MTT)
D.Sc. (Technology), University of Oulu, Finland, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
Asst.Prof. Kriengkrai Watanasawad, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
รองศาสตราจารย์ ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด
Assoc.Prof. Arsa Tangjitsomkit, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย) ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
อาจารย์ ดร.มานิต สาธิตสมิตพงษ์
Manit Satitsamitpong, D.Sc.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
D.Sc. (Telecommunication Economics), Waseda University, Japan, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศินี  หนุนภักดี
Asst.Prof. Wasinee Noonpakdee, D.Sc.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
D.Sc. (Global Information and Telecommunication Studies), Waseda University, Tokyo, Japan, 2012
อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
Kanjana Laochockchaikul
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
อาจารย์ ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์
Raweewan Sap-in
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
M.A. (Multimedia Communications), Academy of Art University, U.S.A., 2011
อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
Ajchara Phu-ang, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Asst.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ แสงแก้ว
Purimprach Sangkaew, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), University of Surrey, UK, 2019
อาจารย์ ดร.พิชชากานต์ ช่วงชัย
Phitchakan Chuangchai, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph.D. (Creative Industries), University of Warwick, United Kingdom, 2020
อาจารย์ ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์
Aurachorn Inkanuwat, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
Asst.Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
D.B.A. (Management Science), The University of Strathclyde, United Kingdom, 2006