ผู้บริหาร / บุคลากร

วิทยาลัยนวัตกรรมเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนด้านการสร้างและบริหารนวัตกรรมทางวิชาการจากการวิจัย เพื่อการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
Asst.Prof. Chayakrit Asvathitanont, Ph.D.
คณบดี​ วิทยาลัยนวัตกรรม
Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
รองศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์
Assoc.Prof. Kom Campiranon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ แสงแก้ว
Purimprach Sangkaew, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), University of Surrey, UK, 2019
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
Asst.Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A.
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล
D.B.A. (Management Science), The University of Strathclyde, United Kingdom, 2006
ผู้อำนวยการหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บุรณศิริ
Asst.Prof. Jiroj Buranasiri, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MTT
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง
Asst.Prof. Ratchaneekorn Sae-Wang, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MCI
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, 2013
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MDX และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MDX DataSci
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ เชี่ยวชาญ
Asst.Prof. Kannapa Pongponrat Chieochan, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MSD และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BSI
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
Kanjana Laochockchaikul
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BMCI
สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพล ตั้งจิตพรหม
Asst.Prof. Nopphon Tangjitprom, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Finance), National Institute of Development Administration (NIDA), 2013
อาจารย์ประจำ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
Assoc.Prof. Jirapon Sunkpho, Ph.D.
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Computer-Aided Engineering and Management), Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, U.S.A., 2001
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร
Assoc.Prof. Chaiwat Oottamakorn, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic Institute of New York University, U.S.A., 2001
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
Assoc.Prof. Orapan Khongmalai, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา ดิษฐานนท์
Assoc.Prof. Anyanitha Distanont, D.Sc.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
D.Sc. (Technology), University of Oulu, Finland, 2013
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
Assoc.Prof. Kriengkrai Watanasawad, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) และหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
อาจารย์ ดร.มานิต สาธิตสมิตพงษ์
Manit Satitsamitpong, D.Sc.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
D.Sc. (Telecommunication Economics), Waseda University, Japan, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศินี  หนุนภักดี
Asst.Prof. Wasinee Noonpakdee, D.Sc.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
D.Sc. (Global Information and Telecommunication Studies), Waseda University, Tokyo, Japan, 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์
Asst.Prof. Raweewan Sap-in
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
M.A. (Multimedia Communications), Academy of Art University, U.S.A., 2011
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
Asst.Prof. Ajchara Phu-ang, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวฬุรีย์  เมธาวีวินิจ
Asst.Prof. Veluree Metaveevinij, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph.D. (Film Studies), University of London, UK, 2015
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
Asst.Prof. Adipon Euajarusphan, Ph.D.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Ph. D. (Communication Studies) Communication University of China, PR. China, 2018
อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ แสงแก้ว
Purimprach Sangkaew, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), University of Surrey, UK, 2019
อาจารย์ ดร.พิชชากานต์ ช่วงชัย
Phitchakan Chuangchai, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Ph.D. (Creative Industries), University of Warwick, United Kingdom, 2020
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช
Asst.Prof. Poomporn Thamsatitdej, D.B.A.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
D.B.A. (Management Science), The University of Strathclyde, United Kingdom, 2006
บุคลากร อาจารย์ประจำ (อัตราจ้าง) 
อาจารย์ ดร.ทวิชา ตระกูลยิ่งยง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการจัดการบริการ (MSD)
Ph.D. (Information Technology), Assumption University
อาจารย์ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการจัดการบริการ (MSD)
Ph.D. (Information Technology in Business), Chulalongkorn University
อาจารย์ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์จิรพล ทับทิมหิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
อาจารย์ ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.อำพล ตังคนาวนิชย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Ph.D. (Electrical Engineering), Osaka University, Japan
อาจารย์พชรพร พิจารณากุล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
M.B.A. (Global Business Management), Burapha University
อาจารย์ปรีชญา ชวลิตธำรง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (BSI)
MPS (Real Estate) Cornell University, USA
Professor Dr. Timothy Lee
Bachelor of Arts Program in Service Innovation (BSI)
Ph.D in Tourism & Hospitality Development, School of Management,University of Surrey. Guildford, the United Kingdom.