หลักสูตร ปริญญาตรี
นวัตกรรมการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SERVICE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (BSI)

BSI

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SERVICE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SERVICE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (BSI)

Introduction

As the world economy changes the service sector is now an important segment of the economy providing jobs and opportunities for economic and social development. It has become clear that with an increasingly global and competitive world only those service organizations that continue to evolve and innovate will be successful in the future. The ‘Service Innovation’ program (BSI) has been established in response to service trends and concepts for the public, private as well as nonprofit sectors. It has been designed to provide graduates with an international perspective on service delivery and service design as well as enhance their interpersonal communication, teamwork and leadership capacities.

Career Opportunities

Our graduates have the opportunity to work with a number of local, regional and global organizations including:

International organizations such as The Pacific Asia Travel Association (PATA), the Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO), UNESCO (and other UN agencies) and the ASEAN Secretariat; 


Private companies and businesses in a variety of service sectors that include hotels, accommodations, airlines, travel agencies, logistics, healthcare, banking, retail, social enterprises, service design consultants, and telecommunications; 


Manufacturing companies and businesses with a service component;

A range of Thai government agencies.


Academic careers such as lecturer and researcher

Program Structure

Core Courses

Software Applications for Service Innovation Management


Introduction to Service Management and Innovation

Economics for Service Innovation Management


Accounting for Service Innovation Management


Digital Marketing for Service Innovation Management


Human Resources Management for Service Innovation


Business Law for Service Innovation Management


Financial Management for Service Innovation


International Hotel Development and Management


Business Event Management


Airline Business Management


Healthcare Services


Responsible and Sustainable Development in Service Industry


Innovation and Creativity Workshop


Cross-Cultural Management in a Global Environment


Strategic Planning for Service Innovation Management


Digital Strategy and Transformation for Service Innovation


Management of Food & Beverage Operations


Leisure Event Management


In-Flight Passenger Services


Management and Strategy


Research Methodology for Service Innovation


Service Management and Innovation Seminar


Modern Entrepreneurship for Service Innovation Management


Risk Mitigation and Crisis Recovery Management in Service Industry


Service Quality Management


Internships for Service Industry

Elective Courses

Revenue and Yield Managemen

Introduction to Tour Operations Management


Digital Tourism and Service Industry


Special Event Management

Admission Requirement & Application Procedure

More information about admission process and schedule

Tuition Fee

Cost for the 4-year BSI program is approximately 449,000 Baht per person for Thais. It does not include expense for site visits and exchange programs.

Program

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SERVICE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (BSI)
https://www.citu.tu.ac.th/bsi/

Introduction

As the world economy changes the service sector is now an important segment of the economy providing jobs and opportunities for economic and social development. It has become clear that with an increasingly global and competitive world only those service organizations that continue to evolve and innovate will be successful in the future. The ‘Service Innovation’ program (BSI) has been established in response to service trends and concepts for the public, private as well as nonprofit sectors. It has been designed to provide graduates with an international perspective on service delivery and service design as well as enhance their interpersonal communication, teamwork and leadership capacities.

Career Opportunities

Our graduates have the opportunity to work with a number of local, regional and global organizations including:

● International organizations such as The Pacific Asia Travel Association (PATA), the Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO), UNESCO (and other UN agencies) and the ASEAN Secretariat;
● Private companies and businesses in a variety of service sectors that include hotels, accommodations, airlines, travel agencies, logistics, healthcare, banking, retail, social enterprises, service design consultants, and telecommunications;
● Manufacturing companies and businesses with a service component; and
● A range of Thai government agencies.
Academic careers such as lecturer and researcher

Program Structure

Core Courses

● Software Applications for Service Innovation Management
● Introduction to Service Management and Innovation
● Economics for Service Innovation Management
● Accounting for Service Innovation Management
● Digital Marketing for Service Innovation Management
● Human Resources Management for Service Innovation
● Business Law for Service Innovation Management
● Financial Management for Service Innovation
● International Hotel Development and Management
● Business Event Management
● Airline Business Management
● Healthcare Services
● Responsible and Sustainable Development in Service Industry
● Innovation and Creativity Workshop
● Cross-Cultural Management in a Global Environment
● Strategic Planning for Service Innovation Management
● Digital Strategy and Transformation for Service Innovation
● Management of Food & Beverage Operations
● Leisure Event Management
● In-Flight Passenger Services
●Management and Strategy
● Research Methodology for Service Innovation
● Service Management and Innovation Seminar
● Modern Entrepreneurship for Service Innovation Management
● Risk Mitigation and Crisis Recovery Management in Service Industry
● Service Quality Management
● Internships for Service Industry

Elective Courses

● Revenue and Yield Management
● Introduction to Tour Operations Management
● Digital Tourism and Service Industry
●​ Special Event Management

Admission Requirement & Application Procedure

More information about admission process and schedule

Click here

Tuition Fee

Cost for the 4-year BSI program is approximately 449,000 Baht per person for Thais. It does not include expense for site visits and exchange programs.

Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการหลักสูตร BSI
  02 623 5055-8 ต่อ 4167
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4101
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4124
● รองศาสตราจารย์​​ ดร.คม คัมภิรานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4142
อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ แสงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4157

อาจารย์ ดร.อรรณพ พึ่งเชื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4158

Office

COLLEGE OF INNOVATION, THAMMASAT UNIVERSITY
2 PRACHAN ROAD, PHRA BOROM MAHA RATCHAWANG, PHRA NAKHON, BANGKOK 10200, THAILAND

ข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อย่อ: ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts Program in Service Innovation (International Program)

ชื่อย่อ: B.A. (Service Innovation)

คณาจารย์ในหลักสูตร 
Aj.Kannapa01
Assoc.Prof. Kannapa Pongponrat Chieochan, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MSD และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BSI
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
อาจารย์ ดร.ชยกฤต _คณบดี_
Asst.Prof. Chayakrit Asvathitanont, Ph.D.
คณบดี​วิทยาลัยนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2007
Aj.Sarawut01
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
ผศ.ดร.คม
Assoc.Prof. Kom Campiranon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007
DSCF1548-2-840x885Purimprach
Purimprach Sangkaew, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), University of Surrey, UK, 2019
Annop2023
Annop Peungchuer, Ph.D.
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Business Administration), Assumption University, Thailand, 2561
Address:

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Youtube:

CITU Official