หลักสูตร ปริญญาตรี
นวัตกรรมการบริการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SERVICE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (BSI)

ชื่อหลักสูตร Program

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SERVICE INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM) (BSI)
http://bsi.citu.tu.ac.th/

แนะนำหลักสูตร Introduction

As the world economy changes the service sector is now an important segment of the economy providing jobs and opportunities for economic and social development. It has become clear that with an increasingly global and competitive world only those service organizations that continue to evolve and innovate will be successful in the future. The ‘Service Innovation’ program (BSI) has been established in response to service trends and concepts for the public, private as well as nonprofit sectors. It has been designed to provide graduates with an international perspective on service delivery and service design as well as enhance their interpersonal communication, teamwork and leadership capacities.

เส้นทางอาชีพในอนาคต Career Opportunities

Our graduates have the opportunity to work with a number of local, regional and global organizations including:

● International organizations such as The Pacific Asia Travel Association (PATA), the Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO), UNESCO (and other UN agencies) and the ASEAN Secretariat;
● Private companies and businesses in a variety of service sectors that include hotels, accommodations, airlines, travel agencies, logistics, healthcare, banking, retail, social enterprises, service design consultants, and telecommunications;
● Manufacturing companies and businesses with a service component; and
● A range of Thai government agencies.
Academic careers such as lecturer and researcher

โครงสร้างหลักสูตร Program Structure

Core Courses

● Software Applications for Service Innovation Management
● Introduction to Service Management and Innovation
● Economics for Service Innovation Management
● Accounting for Service Innovation Management
● Digital Marketing for Service Innovation Management
● Human Resources Management for Service Innovation
● Business Law for Service Innovation Management
● Financial Management for Service Innovation
● International Hotel Development and Management
● Business Event Management
● Airline Business Management
● Healthcare Services
● Responsible and Sustainable Development in Service Industry
● Innovation and Creativity Workshop
● Cross-Cultural Management in a Global Environment
● Strategic Planning for Service Innovation Management
● Digital Strategy and Transformation for Service Innovation
● Management of Food & Beverage Operations
● Leisure Event Management
● In-Flight Passenger Services
●Management and Strategy
● Research Methodology for Service Innovation
● Service Management and Innovation Seminar
● Modern Entrepreneurship for Service Innovation Management
● Risk Mitigation and Crisis Recovery Management in Service Industry
● Service Quality Management
● Internships for Service Industry

Elective Courses

● Revenue and Yield Management
● Introduction to Tour Operations Management
● Digital Tourism and Service Industry
●​ Special Event Management

เงื่อนไขการสมัคร & ขั้นตอนการสมัคร Admission Requirement & Application Procedure

More information about admission process and schedule

Click here

ค่าเล่าเรียน Tuition Fee

Cost for the 4-year BSI program is approximately 449,000 Baht per person for Thais. It does not include expense for site visits and exchange programs.

ติดต่อ Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการหลักสูตร BSI
  02 623 5055-8 ต่อ 4167
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4101
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4124
● รองศาสตราจารย์​​ ดร.คม คัมภิรานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4142
อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ แสงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตร
  02 623 5055-8 ต่อ 4157

สถานที่ทำการ Office

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ข้อมูลหลักสูตร

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อย่อ: ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม: Bachelor of Arts Program in Service Innovation (International Program)

ชื่อย่อ: B.A. (Service Innovation)

คณาจารย์ในหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ เชี่ยวชาญ
Asst.Prof. Kannapa Pongponrat Chieochan, Ph.D.
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MSD และ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี BSI
Ph.D. (Regional and Rural Development Planning), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
Asst.Prof. Chayakrit Asvathitanont, Ph.D.
คณบดี​วิทยาลัยนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2007
รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์
Assoc.Prof. Sarawut Ramjan, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Computer and Engineering Management), Assumption University, Thailand, 2013
รองศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์
Assoc.Prof. Kom Campiranon, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และรองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Tourism Management), University of Queensland, Australia, 2007
อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ แสงแก้ว
Purimprach Sangkaew, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Ph.D. (Hospitality and Tourism Management), University of Surrey, UK, 2019
Address:

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น 1 และ 4 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Youtube:

CITU Official