Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

อาจารย์ ดร.ชยกฤต _คณบดี_

ช่องทางการติดต่อ

สำนักคณบดี
ห้อง 401 ชั้น 4
อาคารอเนกประสงค์ 3
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
คณบดี​วิทยาลัยนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมการบริการ (BSI)
Asst.Prof. Chayakrit Asvathitanont, Ph.D.
Dean

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Development Administration), National Institute of Development Administration (NIDA), 2007
  • M.B.A. (International Banking and Finance), University of Birmingham, UK, 1997
  • B.B.A. (International Business Management), Assumption University, 1994

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

ชยกฤต อัศวธิตานนท์. (2562). โครงการวิจัยเรื่อง “กิจกรรมการศึกษาวิเคราะห์วิจัยนำร่องและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สดช. ในการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะ (On the Job Training) (ทุนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ชยกฤต อัศวธิตานนท์. (2562). โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาและจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) และแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับการให้บริการขบวนรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย”. (ทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย)

ชยกฤต อัศวธิตานนท์. (2562). โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership : CPTPP) เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ (Government Procurement)”. (ทุนกรมบัญชีกลาง)

ชยกฤต อัศวธิตานนท์. (2561). โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”. (ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) (สำนักงานใหญ่)

ชยกฤต อัศวธิตานนท์. (2561). โครงการวิจัยเรื่อง “ติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล มิติบูรณาการ”. (ทุนสำนักงบประมาณ)

ชยกฤต อัศวธิตานนท์. (2561). โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาและจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ของกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย”. (ทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย)

ชยกฤต อัศวธิตานนท์. (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิจัยแนวทางการกำกับดูแลเนื้อหารายการยุคหลอมรวม”. (ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

ชำนาญ งามมณีอุดม, ชยกฤต อัศวธิตานนท์ และคณะ. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำแผนแม่บทการบริหารานระบบเครือข่ายข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงสัญญาณและการจัดการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร”. (ทุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

บทความวิชาการ

Chayakrit Asvathitanont. (2018). “Idiosyncratic Risk and Real Estate Securities’ Return”, The Journal of Risk Management and Insurance. Vol.22 No.1 (2018), 21 Jun 2018, pp. 1-10.

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Chayakrit Asvathitanont,Nopphon Tangjitprom, Vorapol Socatiyanurak. (2018). Long-term Performance of Corporate Governance in Thailand”, 38th International Academic Conference, 11-14 June 2018, Prague, Czech Republic,  pp. 3-13.

Chayakrit Asvathitanont. (2015). “Book Reviewer on ‘Public Finance and Governance Reform Initiatives for Inclusive Development in ASEAN”, School of Public Administration. National Institute of Public Administration.

Chayakrit Asvathitanont. (2014). “Article Reviewer on ‘Ownership Concentration, Equity, Liquidity and Capital Structure : A Study of Non-Financial Thai Listed Firms”, ABAC School of Management Journal.

Chayakrit Asvathitanont. (2013). Corporate Governance in Thailand: A Decade of Development (2003-2013)”, The 2014 ISIS-PARIS International Multidisciplinary Academic Conference, 11-13 May 2014, Institute of Strategic and International Studies, France.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกียรติประวัติ

  • ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม