Shopping cart

close
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์

ช่องทางการติดต่อ

สำนักคณบดี
ห้อง 401 ชั้น 4
อาคารอเนกประสงค์ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
Assoc.Prof. Jirapon Sunkpho, Ph.D.
Vice President for Information Technology / Lecturer of dX

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (Computer-Aided Engineering and Management), Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, U.S.A., 2001
  • M.S.C.E. (Structures and Mechanics), Georgia Institute of Technology, Georgia, U.S.A., 1996
  • B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University, 1995

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

จิรพล สังข์โพธิ์. (2562). โครงการวิจัยเรื่อง “งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)” (ทุนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2562). โครงการวิจัยเรื่อง “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC และ SEC) ยุคดิจิทัล” (ทุนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2561). โครงการวิจัยเรื่อง “อบรมด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Essential)” (ทุนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2561). โครงการวิจัยเรื่อง “งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง. กอง”  (ทุนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาระบบงานข้อมูลที่รองรับการจัดทำ Big Data ของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์” (ทุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาซอฟแวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูล (Business Intelligence) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (ทุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ งานบริหารจัดการฐานข้อมูลและรายงานอุบัติเหตุ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง” (ทุนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง” (ทุนกองทางหลวงพิเศษระหวางเมือง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2559). โครงการวิจัยเรื่อง “งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี” (ทุนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2559). โครงการวิจัยเรื่อง “งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ของหน่วยกู้ภัย” (ทุนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2559). โครงการวิจัยเรื่อง “กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบรายงานผู้บริหาร (BI) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital ปีงบประมาณ 2560” (ทุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กท” (ทุนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนา Prima ERP by DIP สำหรับ SMEs ไทยภายใต้ Digital SMEs by DIP” (ทุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2559-2561 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” (ทุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “จัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชั่น 2.0” (ทุนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2558” (ทุนการไฟฟ้านครหลวง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ Social Media เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT)” (ทุนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2557). โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาทิศทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมของผู้ประกอบการไทยทั้งภาคผลิตและบริการ” (ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2557). โครงการวิจัยเรื่อง “จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย (2557-2563)” (ทุนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2557). โครงการวิจัยเรื่อง “จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2558-2562)” (ทุนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2557). โครงการวิจัยเรื่อง “จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2558-2560)” (ทุนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2557). โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิจัยงานวิชาการด้านทฤษฎีการบริหารเทคโนโลยีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรคลื่นในประเทศไทย” (ทุนกสทช)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2557). โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาและออกแบบศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”  (ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2557). โครงการวิจัยเรื่อง “บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Data Consolidation) ระยะที่ 1” (ทุนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2556). โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561” (ทุนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2556). โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการให้บริการลูกค้า ประจำปี 2556” (ทุนการไฟฟ้านครหลวง)

จิรพล สังข์โพธิ์. (2556). โครงการวิจัยเรื่อง “ที่ปรึกษาเพื่อบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ กท” (ทุนกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

บทความวิชาการ

Warit Wipulanusat, Kriengsak Panuwatwanich, Rodney Anthony Stewart, Jirapon Sunkpho. (2019). “Innovation diffusion process in the Australian Construction industry”. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering Volume 652, Issue 1, 29 October 2019.

 Warit Wipulanusat, Kriengsak Panuwatwanich, Rodney Anthony Stewart, Jirapon Sunkpho. (2019). “Drivers and barriers to innovation in the Australian public service: A qualitative thematic analysis”. Engineering Management in Production and Services Volume 11, Issue 1, 1 March 2019, pp. 7-22.

J. Sunkpho, W. Noonpakdee. (2016). The analysis of data management,a case study of a government information system in Thailand’, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering Volume 8, Issue 2, 2016, pp. 173-176.

Suwan Juntiwasarakij, Jirapon Sunkpho. (2018). Toward social economic antecedents to cashless society. Lecture Notes in Engineering and Computer Science Volume 2237,2018, pp. 113-116.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI   กลุ่มที่ 1 หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. ; 0.80

 จิรพล สังข์โพธิ์. (2558). การศึกษาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ: กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวง, วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่: 4 ฉบับที่: 2 พ.ศ.: 2558. หน้า 67-77.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ; 0.60

จอมพล เล้ารุ่งเรือง, จิรพล สังข์โพธิ์. (2561). การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต และปัจจัยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่ 24 ฉบับที่ 1.

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Jirapon Sunkpho. (2019). Using CRISPS-DM Approach for Customer Satisfaction Analysis of Mobile Apps”. Intermational Conference on Innovation and Management (IAM2019 Summer) 9-12 July 2019.

Jirapon Sunkpho, Sarawut Ramjan, Chaiwat Ottamakorn (2018). Cyber security Policy in ASEAN Countries”. The 17th Annual Security conference: Securing the interconnected world. Las Vegus U.S.A., 26-28 March 2018.

Tawicha Trakulyingyong, Jirapon Sunkpho (2017). ‘An Examination of the Effects of Thai Government’s Strategy on SME’s Decision to adopt ICT in Thailand’, International Conference on Innovation and Management (IAM2017W), 7-10 February 2017.

Tawicha Trakulyingyong, Jirapon Sunkpho (2017). An Examination of Thai Government Approach in Cybersecurity’, Information Institute Conferences, 18-20 April 2017.Las Vegas, NV.

Jirapon Sunkpho, Kevin Tantisevi (2015). Managing Large Volume of Data for Public Enterprise’,The 6th International Conference on Project and Production Management (EPPM 2015), Gold Coast, Australia 2-4 September 2015.

Jirapon Sunkpho, Pravit Khaemasunun and Jirapon Tubtimhin. (2014). Thailand New ICT Master Plan to Promote ICT Innovations and Services for e-Ageing’, International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV2014, October 27-30, 2014, Guimaraes, Portugal.

Jirapon Sunkpho. (2014). Disaster Management based on information Monitoring Technology’, The Creative Construction Conference 2014, June 21-24, 2014, Prague, Czech Republic.

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

ณพล ทับทิมหิน, จิรพล สังข์โพธิ์, วศินี หนุนภักดี, มานิต สาธิตสมิตพงษ์ (2562). การเตรียมความพร้อมสำหรับ Digital Transformation ในองค์กรภาครัฐ. การประชุมวิขาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หน้า 373-391.

ณฐมน ไรวา, สุวรรณ จันทิวาสารกิจ, จิรพล สังข์โพธิ์. (2561). แนวทางประยุกต์เทคโนโลยีบล็อคเชนสำหรับกิจการไฟฟ้าเสรีระดับชุมชน : กรณีศึกษารูปแบบค้าปลีก. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018” Vol2, No 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 30 พ.ย.2561.

เกียรติประวัติ

- ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

- ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม