Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

Preechaya-CITU

ช่องทางการติดต่อ

อาจารย์ปรีชญา ชวลิตธำรง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (BSI)

ประวัติการศึกษา

MPS (Real Estate) Cornell University, USA

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

บทความวิชาการ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกียรติประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม