Shopping cart

close
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล

ช่องทางการติดต่อ

ห้อง 403 ชั้น 4
อาคารอเนกประสงค์ 3
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (BMCI)
Kanjana Laochockchaikul
Lecturer of BMCI

ประวัติการศึกษา

  • สม.ม. (มานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552
  • ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

  • มานุษยวิทยาประยุกต์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ชุมชนศึกษา (เมืองและชนบท)
  • วัฒนธรรมศึกษา

วิชาและการบรรยาย

จวอ 200 แนวคิดและทฤษฎีด้านวัฒนธรรม 

จวอ 203 โลกแห่งอารยธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

จวอ 204 มานุษวิทยาเพื่อการจัดการทางวัฒนธรรม 

จวอ 211 อาเซียนศึกษาในมิติทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์ 

จวอ 215 ทัศนวัฒนธรรมร่วมสมัย 

จวอ 303 โครงการทางวัฒนธรรมและการระดมทุน 

มธ 100 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 

มธ 101 โลก อาเซียน ไทย 

มธ 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 

มธ 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร

งานวิจัย

(2561) โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาและเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนปากน้ำประแส” -- ทุนกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)

(2559) โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทางในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทย: ศึกษาและวิเคราะห์จากงานวิจัย ในช่วงพ.ศ. 2545 - 2554 และกรณีตัวอย่างแห่งความสำเร็จ -- ทุนกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) (นักวิจัยร่วมโครงการ - กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ศุภารมย์ ประสาทแก้ว มณฑี พฤกษ์ปาริชาต) 

(2558) โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถของชุมชนวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปางในการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน” -- ทุนกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักวิจัยร่วมโครงการ - อาสา คำภา กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ศุภารมย์ ประสาทแก้ว และ สุระ พิริยะสงวนพงศ์)

(2558) วัฒนธรรมจีนในมุมมองและความหมายของผู้บริโภคชาวไทย กรณีศึกษา วรรณกรรมจีนร่วมสมัยประเภทนิยายและการ์ตูน -- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (หัวหน้าโครงการ)

(2557) โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักวิจัยร่วมโครงการ - หัวหน้าโครงการ: ศ.ดร.จรัล สุวรรณมาลา) 

(2556) บ้านสันติชล: แหล่งท่องเที่ยวจีนยูนนาน อำเภอปาย - บ้านยาง ชุมชนจีนยูนนานในแหล่งท่องเที่ยว อำเภอฝาง (นักวิจัยร่วมโครงการ - อัจฉราพร กมุทพิสมัย ยุพา ชุมจันทร์ และ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล)

(2556) ตลาดเก่า: ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในฐานะแหล่งท่องเที่ยว -- งบประมาณกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ)

(2555) ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาเครือข่ายประชาสังคมเมืองเชียงใหม่กับการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เครือข่ายเมืองศิลป์อุบลราชธานี เครือข่ายชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม และเครือข่ายตลาดเก่าและตลาดน้ำ (นักวิจัยร่วมโครงการ - วารุณี โอสถารมย์ ศิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร อาสา คำภา และ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล)

(2554) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านนางเลิ้ง -- งบประมาณจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (นักวิจัยร่วมโครงการ - หัวหน้าโครงการ: ดร. อนุชา ทีรคานนท์)

(2553) โครงการประวัติศาสตร์บอกเล่าโรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง โดยหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักวิจัยร่วมโครงการ - หัวหน้า โครงการ: วารุณี โอสถารมย์)

(2551) งานวิจัยเรื่อง “ธรรมาภิบาลและยุทธศาสตร์การวิจัยไทย” สำนักงานคณะกรรมการวิจัย (นักวิจัยผู้ช่วย - หัวหน้าโครงการ: ผศ.ดร. นลินี ตันธุวนิตย์) 

(2551) โครงการศึกษาเทศกาลงานประเพณีไทยเพื่อตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย (นักวิจัยผู้ช่วย - หัวหน้าโครงการ: อ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์)

บทความวิชาการ

(2560) “แนวทางในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมไทย: การศึกษาและสังเคราะห์จากงานวิจัยในช่วง พ.ศ. 2545 - 2554”. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560). หน้า 1-24. (ผู้เขียนร่วม: กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ศุภารมย์ ประสาทแก้ว และ มณฑี พฤกษ์ปาริชาติ)

(2559) “การพัฒนาความสามารถของชุมชนวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง ในการศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน”. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559). หน้า 115-150. (ผู้เขียนร่วม: อาสา คำภา กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ศุภารมย์ ประสาทแก้ว และ สุระ พิริยะสงวนพงศ์)

(2558) กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในตลาดเก่า และตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยว”. วารสารวิชาการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557). หน้า 32 - 41.

(2557) "ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ถอดบทเรียน พัฒนาการและวิเคราะห์กระบวนการเครือข่ายผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4 กรณีศึกษา". วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557). หน้า 127-198. (ผู้เขียนร่วม: วารุณี โอสถารมย์ สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร อาสา คำภา และ กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล)

(2556) "หฺมฺรับ และประเพณีเดือนสิบ: พิธีกรรมและความเปลี่ยนแปลงในกระแสการท่องเที่ยว". วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556). หน้า 81-104.

(2555) “เพราะว่า...เป็นมากกว่าแค่ “นิยาย”: บททดลอง “อ่าน” และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความนิยมนิยายรักวัยรุ่น”. วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554). หน้า 182-222.

(2552)  ““เศรษฐกิจข้าวสู่ปาล์มน้ำมัน” ชาวนาปากพนัง โลกาภิวัตน์ และการพัฒนา”. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2552 – มีนาคม 2553) หน้า 167-194.

 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

(2017) Oral presentation “Is Tourism the (only) Best ‘Choice’ for Community Rehabilitation and Development?” in 13th International Conference on Thai Studies , 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand

(2016) Oral presentation “The Process of Studying History and Socio - Culture of Pak Nam Prasae Community for Community Development and Ecotourism Project” in The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference, November 1-4, 2016, Prague, Czech Republic

(2010) Oral Presentation in ARSA Rural Sociology IV International Conference, “From Rice Economy to Oil Palm Plantation: Occupational Alternatives of Farmers in Pak Phanang District, Thailand”, at Bicol university, Legazpi City, Philippines, 7-10 September 2010 ตีพิมพ์ใน Asian Rural Sociology Association International Conference IV Proceedings (2010) Published by the College of Agriculture, University of the Philippines Los Banos, Philippines 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

(2558) นำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง “กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาและเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนปากน้ำประแส” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(2558) นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง “วัฒนธรรมจีนในมุมมองของผู้บริโภคชาวไทยศึกษาผ่านตลาดวรรณกรรมจีนร่วมสมัยประเภทนิยาย” ใน โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 (The 35th National Research Conference) จัดโดยสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(2557) - นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง “กระบวนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในตลาดเก่าและตลาดน้ำเพื่อการท่องเที่ยว” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง “ศักยภาพและการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ถอดบทเรียน พัฒนาการและวิเคราะห์กระบวนการเครือข่ายผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4 กรณีศึกษา” ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน”, วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 (วันงานจริงเลื่อนเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2557) ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

(2555) นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง “จากผืนนาสู่สวนปาล์ม: ชาวนาปากพนังกับทางเลือกในการลงทุน และความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอาชีพ” ใน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย”, วันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 

 (2553) นำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง “อ่าน” (วัยรุ่น) ผ่านปรากฏการณ์นิยายรัก (วัยรุ่น)” ในงานสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วันที่ 30 สิงหาคม 2553

เกียรติประวัติ

- รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำราและเอกสารการสอน
(2555) 
เอกสารการสอนชุดวิชา วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(2555)  เอกสารการสอนชุดวิชา วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว หน่วยที่ 7 การท่องเที่ยวตามวิถีไทย ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช