Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

ผศ.ดร.อรพรรณ

ช่องทางการติดต่อ

ห้อง 403 ชั้น 4
อาคารอเนกประสงค์ 3
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT)
Assoc.Prof. Orapan Khongmalai, Ph.D.
Associate Professor of MTT

ประวัติการศึกษา

  • Ph.D. (International Business), Asian Institute of Technology, Thailand, 2007
  • M.S. (Technology Management), Thammasat University, Thailand, 2002
  • B.S. (Accounting), Thammasat University, Thailand, 1997

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

อรพรรณ คงมาลัย. (2563). โครงการวิจัยเรื่อง “ยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563”. (ทุนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

อรพรรณ คงมาลัย. (2563). โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563”. (ทุนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

อรพรรณ คงมาลัย. (2562). โครงการวิจัยเรื่อง “ยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2562”. (ทุนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

อรพรรณ คงมาลัย. (2561). โครงการวิจัยเรื่อง “ยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระดับพื้นที่”. (ทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ) (องค์การมหาชน)

อรพรรณ คงมาลัย. (2561). โครงการวิจัยเรื่อง “ขยายผลองค์ความรู้การขับเคลื่อนทฤษฏีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. (ทุนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ)

อรพรรณ คงมาลัย. (2561). โครงการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของสมรรถนะเชิงนวัตกรรมต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” กรกฎาคม 2561 (ทุนวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรม)

อรพรรณ คงมาลัย. (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “จ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายอนาคตไทย”. (ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

อรพรรณ คงมาลัย. (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “ประเมินผลกลุ่มแผนงานด้านการลดปัญหาการพนัน” (ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)

อรพรรณ คงมาลัย. (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “ประเมินความเป็นไปได้จริงในการใช้มาตรฐานธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (SE Criteria) และพัฒนาคู่มือตรวจประเมินและรับรองธุรกิจเพื่อสังคม”. (ทุนมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)

อรพรรณ คงมาลัย. (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “ประชาสัมพันธ์ผลงานศึกษาการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ ขั้นที่ 2”. (ทุนสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ)

อรพรรณ คงมาลัย. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร”. (ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

อรพรรณ คงมาลัย. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “ประเมินผลกลุ่มแผนงานด้านการลดปัญหาการพนัน”. (ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) (สสส.)

อรพรรณ คงมาลัย. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “จัดทำคู่มือการตรวจสอบการเงิน เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบการเงินให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล”. (ทุนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

อรพรรณ คงมาลัย. (2557). โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการต้นทุนผลผลิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ”. (ทุนสภากาชาดไทย)

บทความวิชาการ

Distanont, A., Khongmalai, O., Distanont, S. (2019). Innovations in a social enterprise in Thailand. Kasetsart Journal - Social Sciences. 40 (2), pp. 411-419.

Distanont, A., Khongmalai, O., Rassameethes, R., Distanont, S. (2018). Collaborative triangle for effective community water resource management in Thailand. Kasetsart Journal-Social Sciences.

Distanont, A., Khongmalai O. (2018). The role of innovation in creating a competitive advantage. Kasetsart Journal - Social Sciences.

Orapan Khongmalai, Anyanitha Distanont. (2560). Corporate governance model in Thai state-owned enterprises: structural equation modelling approach, Corporate Governance (Bingley) Volume 17, Issue 4, 2017, pp. 613-628.

Orapan Khongmalai, Bordin Rassamethes. (2560). Enhancing social enterprise with innovation systems, Advanced Science Letters Volume 23, Issue 11, November 2017, pp. 10601-10605.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI   กลุ่มที่ 1 หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. ; 0.80

 Orapan Khongmalai. (2019). Roles of organization innovation, innovative competency, and knowledge transfer on innovation of Thai commercial banks in digital economy”. WMS Journal of Management Walailak University Vol.8 No.1 (Jan–Mar 2019), หน้า 34 - 42.

Anyanitha Distanont, Orapan Khongmalai, Pranee Kritpipat. (2018). Factors Affecting Technology Transfer Performance in the Petrochemical Industry in Thailand: A Case Study. WMS Journal of Management Walailak University Vol.7 No.2 (May-Aug 2018) pp. 23-35.

สุนิสา สาครน้อย, อัญณิฐา ดิษฐานนท์, อรพรรณ คงมาลัย, ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา. (2560). สภาพแวดล้อมองค์กรสำหรับการประเมินความพร้อมในการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI), วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 63-71 ปี พ.ศ. : 2560 (พ.ค.-ส.ค.60).

จุฑาทส อุตตรนคร, อรพรรณ คงมาลัย, ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา. (2560). การบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : บริบทการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ, วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 18 เลขหน้า : 35-48 ปี พ.ศ. : 2560 (ก.ค.-ธ.ค.60).

อรพรรณ คงมาลัย, วสันต์ ใจวงศ์. (2560). การยอมรับและการนำระบบโทรเวชกรรมเข้าไปใช้กับกระบวนการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของจังหวัดเชียงราย, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.  ปีที่ : 40  ฉบับที่ : 4  เลขหน้า : 641-650  ปีพ.ศ. : 2560.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ; 0.60

 นางสาวธนาภา หิมารัตน์, อรพรรณ คงมาลัย. (2562). “โมเดลสนับสนุนการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินบริบทธนาคารพาณิชย์ Supporting Model for FinTech Adoption in Banking Industry”. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ วันที่ 1 ม.ค-เม.ย.62.

ธีระ ธนสกุลศักดิ์, อรพรรณ คงมาลัย. (2562). “ปัจจัยเสี่ยงในการต่อยอดเชิงพาณิชย์เทคโนโลยีทำความสะอาดพื้นผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ : บริบทอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย”. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562).

บัณฑร แสงศรี, อรพรรณ คงมาลัย. (2562). “รูปแบบการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าในการซื้อสินค้าออนไลน์”. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562.

กฤษณะ วุฒิพันธุ์ชัย, อรพรรณ คงมาลัย. (2561). แผนที่ความรู้เพื่อการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2561) หน้า 273-283.

วธู โรจน์วงศ์, อรพรรณ คงมาลัย. (2561). การพัฒนาแนวทางสนับสนุนการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย.วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เ.ย.2561) หน้า 1-18.

สุนิษา เสนอินทร์, อรพรรณ คงมาลัย. (2559). สมรรถนะบุคลากรเชิงนวัตกรรม สำหรับทีมบุคลากรด้านไอทีในอุตสาหกรรมธนาคารประเทศไทย, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 37-44 ปีพ.ศ. : 2559.

วิจิตรา สายบุญเป็ง, อรพรรณ คงมาลัย. (2559). ความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่: บริบทการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 51-60 ปีพ.ศ. : 2559.

ฐาปนพงศ์ กลิ่นนิล, อัญณิฐา ดิษฐานนท์, อรพรรณ คงมาลัย. (2559). องค์ประกอบด้านความสำเร็จของระบบสารสนเทศในการซื้อสินค้าออนไลน์ บริบทสินค้าเด็ก, วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 3 เลขหน้า : 11-21 ปีพ.ศ. : 2559.

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Orapan Khongmalai , Bordin Rassamethes. (2017). Enhancing Social Enterprise with Innovation Systems, International Symposium in Business Management and Social Sciences (BIMSS) 16-18 May 2017 in Bandung Indonesia.

Orapan Khongmalai , Varaporn Pothipala , Anyanith Distanont. (2017). Risks in implementing Product Cost Management System : Case Study of Blood Centers in Thailand, 7th International Conference on Education, Reseavch and Innovation ประเทศใต้หวัน 6-8 สิงหาคม 2560.

Khongmalai, O., Distanont, A., Rassamethes, B., Karnweerakul, N., and Namtip, S. (2016) Professional Competency for IT Outsourcing: Thai Banking Experience, Proceeding of International Conference on Technology, Innovation and Industrial Management, 25-27 May, 2016. [7.3.1-42]

Distanont, A., Khongmalai, O., Rassamethes, B. and Noonpakdee, W. (2016) Knowledge Triangle in Community Resources Management. International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 25-27 May, 2016. [7.3.1-43]

Distanont A., Khongmalai O., Marukpitak K. & Haapasalo H. (2015) The Test Automation Adoption- A Case Study. International Journal of Business Development and Research, Vol.2, No.1, pp. 60-78. [7.3.1-32]

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

ปิยะพงษ์ โรจน์นภาลัย, อรพรรณ คงมาลัย. (2561). ปัจจัยที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค กรณีศึกษาเสื้อผ้าแฟชั่น.การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า SS.233 (1-15).

จิตราพร บุญยงค์, อรพรรณ คงมาลัย. (2561). การพัฒนาโมเดลการยอมรับทางการเงินบริบท การซื้อขายหุ้นผ่านแอพพลิเคชัน Streaming บนมือถือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้า it191 (1-9).

จันทรวรรณ กองมณี, อรพรรณ คงมาลัย. (2561). การศึกษาปัจจัยด้านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน ในบริบทอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “Changing Era : What’happening in Arts & Design in 21th Centruy? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 ห้องประชุมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสวสุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน้า 403-423.

ศศิณัณฐ นาไทย, อรพรรณ คงมาลัย. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “Changing Era : What’happening in Arts & Design in 21th Centruy? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 ห้องประชุมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสวสุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน้า 1320-1332.

วาสนา บัวอุไร, อรพรรณ คงมาลัย. (2561). ผลกระทบของการผลิตร่วมและการถ่ายโอนความรู้ต่อประสิทธิภาพการบริหารโครงการก่อสร้าง โรงงานปิโตรเคมี. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “Changing Era : What’happening in Arts & Design in 21th Centruy? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2561 ห้องประชุมหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ ดร.ไสวสุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 29 มีนาคม 2561 หน้า 1208-1231.

นันทิยา เพรงสุกาญจน์, อรพรรณ คงมาลัย. (2560). ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของกิจการเพื่อสังคมในประเทศ, งานประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้า 635-648).

กมลทิพย์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา, อรพรรณ คงมาลัย. (2560). ปัจจัยในการบริหารให้เกิดความยั่งยืนสำหรับกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย, งานประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้า 341-355).

เกียรติประวัติ

- ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม