Shopping cart

close
close

บุคลากร เจ้าหน้าที่

Personnel Staff

พจมาน  ขอบุตร
พจมาน ขอบุตร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา
Potjamarn Korbut

ประวัติ

ช่องทางการติดต่อ

ห้อง 101 ชั้น 1
อาคารอเนกประสงค์ 3
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

potjamarn@citu.tu.ac.th
(81) 3115 ต่อ 1106