Shopping cart

close
close

บุคลากร เจ้าหน้าที่

Personnel Staff

นันท์นภัส แสงจันทร์วิบูลย์
นันท์นภัส แสงจันทร์วิบูลย์
นักประชาสัมพันธ์
Nunnapas Saengchanwibul

ประวัติ

ช่องทางการติดต่อ

ห้อง 402 ชั้น 4
อาคารอเนกประสงค์ 3
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

nunnapas@citu.tu.ac.th
(81) 3115 ต่อ 4140