Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

kriangkraiupdate

ช่องทางการติดต่อ

ห้อง 403 ชั้น 4
อาคารอเนกประสงค์ 3
วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)
Assoc.Prof. Kriengkrai Watanasawad, Ph.D.
Associate Professor of MCI

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด. (ภาษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
  • ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
  • อ.ม. (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
  • ศศ.บ. (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยม อันดับ 1), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2559). โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในปริบทประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” (ทุนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม)

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2558). โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: มุมมองเปรียบเทียบระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” (ทุนสนับสนุนการวิจัยวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม).

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2555). โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม” (ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2555 ประเภททุนทั่วไป ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม).

บทความวิชาการ

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์, เจษฎาพร ศรวิชัย. (2561). นโยบายสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบริบทประเทศบรูไน. ครุศาสตร์สาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. (TCI กลุ่ม 1) หน้า 17-36

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2558). ‘การพัฒนาการแสดงหุ่นกระบอกไทยเพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรม’, วารสารไทยคดีศึกษา, 12(1) (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558). (TCI) หน้า 1-28

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2557). ‘ความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อความจริงแท้ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต: กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี’, วารสารดำรงวิชาการ, 13(2) (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) : หน้า 109 – 135.

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2555). ‘การสร้างตราสินค้ามรดกโลก และผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาแหล่งมรดกโลกในประเทศเวียดนาม’, วารสารธรรมศาสตร์, 31(2) : หน้า 109 – 120.

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2558). ‘นโยบายการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบริบทประเทศกัมพูชา’, งานประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2557). ‘คุณค่าและความหมายของการแสดงหุ่นกระบอกในสังคมไทยร่วมสมัย’, การประชุมวิชาการ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 8 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1037-1049

เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์. (2555). ‘นโยบายวัฒนธรรมในการจัดการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย’, งานประชุมวิชาการ “ลุ่มน้ำโขงศึกษา” ครั้งที่ 2.

เกียรติประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม