Shopping cart

close
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์

ช่องทางการติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ

ประวัติการศึกษา

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

บทความวิชาการ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกียรติประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม