วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ในลักษณะสหวิทยาการที่ผสมผสานองค์ความรู้ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่สามารถตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล

เกี่ยวกับวิทยาลัย

นโยบาย / สมรรถนะหลัก

การพัฒนาหลักสูตรสำหรับอนาคต
Curriculum of the Future

การสร้างองค์กรที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
Universal Standard Workplace

การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
Innovative Learning Experience

การมุ่งสู่การเป็นสถาบันทางด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติ
Transforming Toward Internationalization

ขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนด้วยนวัตกรรมทางการจัดการ

ยุทธศาสตร์

เป้าหมายเชิงนโยบาย

วิทยาลัยได้ถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็น หลักยึดโยงในการดำเนินภารกิจ ในระหว่างปี 2565-2568 ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยสั้น ที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในระดับนานาชาติและสังคมผู้สูงอายุ จัดการเรียนการสอนกับภาคอุตสาหกรรม

2) การพัฒนาองค์กรทั้งด้านกายภาพ และระบบงานดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานผ่านระบบอัตโนมัติแบบดิจิทัล ยกระดับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3) การสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักศึกษาและผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย

4) การผลักดันความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนในหลักสูตรไปสู่กลุ่มผู้เรียนทั่วโลกด้วยหลักสูตรนานาชาติ

อัตลักษณ์

 “จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม”

เอกลักษณ์

 “ความเป็นธรรม”

ค่านิยม

การจัดการเพื่อนวัตกรรม

สมรรถนะหลัก

ขับเคลื่อนภาครัฐและเอกชนด้วยนวัตกรรมทางการจัดการ

หลักสูตรที่สามารถ 
ตอบสนอง 
ช่วยพัฒนา 
สังคมไทยในระดับสากล