Shopping cart

close
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย

ช่องทางการติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กรรมการ

ประวัติการศึกษา

  • D. Eng. (Geotechnical Engineering), Hiroshima University, Japan
  • M. Eng (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

บทความวิชาการ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกียรติประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม