Shopping cart

close
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต  อัศวธิตานนท์

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

บทความวิชาการ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกียรติประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม