Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

Yongyut

ช่องทางการติดต่อ

นายยงยุทธ เจตนเมษฐ์
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • Bachelor of Architecture (B.Arch) in Architecture, Chulalongkorn University, 2003

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

บทความวิชาการ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกียรติประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม