Shopping cart

close
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

นายยงยุทธ เจตนเมษฐ์

ช่องทางการติดต่อ

นายยงยุทธ เจตนเมษฐ์
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • Bachelor of Architecture (B.Arch) in Architecture, Chulalongkorn University, 2003

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

บทความวิชาการ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกียรติประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม