Shopping cart

close
close

ประวัติคณาจารย์

Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

ช่องทางการติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Political Science, Kobe University, Japan
  • MSc (Local Governance) The University of Birmingham, UK
  • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

ความสนใจด้านวิชาการและงานวิจัย

วิชาและการบรรยาย

งานวิจัย

บทความวิชาการ

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

เกียรติประวัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม