วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ในลักษณะสหวิทยาการที่ผสมผสานองค์ความรู้ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรมและการบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่สามารถตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

การสร้างความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมสำหรับอนาคต

“Strengthen Innovation for the Future”

การจัดการการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศรวมถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนสังคมและศิลปวัฒนธรรมให้เข้มแข็ง

การจัดการเพื่อนวัตกรรม

หลักสูตรที่สามารถ 
ตอบสนอง 
ช่วยพัฒนา 
สังคมไทยในระดับสากล