Shopping cart

close
close

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ ครั้งที่ 3/2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยนวัตกรรม) สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ ครั้งที่ 3/2563

ใบสมัคร Download

เอกสารแนบ1_ประสบการณ์สอน Download

เอกสารแนบ2_รายการผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา Download

เอกสารแนบ3_เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร Download