Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง “วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)”

อนนต์ สิริแสงทักษิณ  กรรมการอิสระ  พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และ ผศ.ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรและนักศึกษาให้มีคุณภาพ และความเชี่ยวชาญในทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) พร้อมสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม

พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในทุกองค์กร นอกจากนี้ เยาวชนคนรุ่นใหม่เอง ก็ถือเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน  ธนาคารจึงร่วมส่งเสริมการศึกษาและมอบโอกาสให้นักศึกษาในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยโปรแกรมการฝึกงาน และสหกิจ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานจริงจากผู้มีประสบการณ์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานในอนาคต”

ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือนี้ การเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลาการอย่างยั่งยืน เพราะนอกจากการให้นักศึกษาไปฝึกงานเพื่อเรียนรู้ธุรกิจ เรายังมีโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันด้วย”

“ธนาคารมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องของ คน เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปกับองค์กรอย่าง เราจึงไม่เพียงแต่พัฒนาบุคลากรภายใน เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาก้าวเข้ามาเรียนรู้และเติบโตไปกับเรา ซึ่งไม่ได้มีแต่โปรแกรมการฝึกงาน หรือ สหกิจ เรายังมีโครงการทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship เพื่อสร้างเด็กรุ่นถัดไปที่มีความสามารถให้เติบโตไปพร้อมกับภูมิภาคอาเซียนของเรา และบรรลุเป้าหมายของการก้าวเป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียน” พอล วอง ชี คิน กล่าวสรุป
รายชื่อคณะผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ
2. นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล
4. นายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกรรมการเงินและผู้บริหารสูงสุด เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล
5.  นางสาวบุญญาภรณ์ หินซุย ผู้บริหารการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร

รายชื่อคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ผศ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม
2. ผศ.ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)
3. ผศ.ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล และอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX)

และนักเรียนทุน CIMB ASEAN Scholar 2019 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวนรมน ปุณยชัยพันธ์