Shopping cart

close
close

Blog

ระดับปริญญาโท: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการจดทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ

หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี (ท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา) >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตร ระดับปริญญาโท

 

ช่วงวันขึ้นทะเบียน

วันจดทะเบียนและ

ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียน

เป็นนักศึกษา

www.reg.tu.ac.th

ช่วงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผ่าน Application

TU GREATS

การบริหารเทคโนโลยี (MTT.40)
ท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา

3 – 15 สิงหาคม 2564

30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX.16) 3 – 15 สิงหาคม 2564 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 3 – 15 สิงหาคม 2564 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

 

2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการเพื่อให้มีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ

1

ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา (คลิก)

สามารถค้นหาได้ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564

http://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp
2 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คลิก Download

 http://www.reg.tu.ac.th >> เข้าสู่ระบบ Login ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา และรหัสผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2564 การดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบของสำนักงานทะเบียน มธ. ทุกขั้นตอน หากไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด หรือส่งหลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

www.reg.tu.ac.th
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์
โทร. 0 2613 3717-9
3 แบบฟอร์มสำหรับขอนำรถเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คลิก_Download (เอกสารมีจำนวน 3 แผ่น) *เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท*
ส่งแบบฟอร์มขอนำรถเข้า มธ. ท่าพระจันทร์ ได้ที่ Email : edu_lb@citu.tu.ac.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 สิงหาคม 2564
พร้อมแนบหลักฐาน
ตามที่กำหนดไว้
ในแบบฟอร์ม (หน้าที่2)
ให้ครบถ้วน

 

3. การจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ
1 การจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ช่วงวันจดทะเบียน ระหว่างวันที่ 3 – 15 สิงหาคม 2564

ช่วงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

ศึกษาข้อมูลการจดทะเบียน
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่ https://www.citu.tu.ac.th/education-calendar/8705/
2 วันเปิดภาคเรียน 1/2564 (วันที่ 9 สิงหาคม 2564)