Shopping cart

close
close

[ระดับปริญญาโท] ขั้นตอนจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2564

กำหนดวันจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินการจดทะเบียน ปริญญาโท ภาค 1/2564
ช่วงวันจดทะเบียนลักษณะวิชา www.reg.tu.ac.th 2 – 5 ส.ค. 64
ช่วงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านแอพ TU GREATS 6 – 7 ส.ค. 64
วันเปิดภาคการศึกษา 9 ส.ค. 64
  • คู่มือการจดทะเบียนเรียน (Click Download)
  • คู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านแอพ TU GREATS (Click Download)

ขั้นตอนจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและการชำระค่าธรรมเนียม ผ่าน www.reg.tu.ac.th

1. เข้า reg.tu.ac.th > เข้าสู่ระบบ > ป้อนรหัสผู้ใช้

2. จดทะเบียนศึกษารายวิชา

3. รายวิชาที่ต้องการจดทะเบียน
วิชาบังคับ / วิชาภาษาต่างประเทศ TU005-TU006
ที่ต้องการจดทะเบียน เลือก ดึงรายวิชาจากโควต้า/แผน
รายวิชาเลือก / วิทยานิพนธ์ (Thesis) / การค้นคว้าอิสระ (IS)
ที่ต้องการจดทะเบียน  นักศึกษาจะต้องกดเลือกรายวิชาด้วยตนเอง

4. การค้นหารายวิชาด้วยตนเอง
นักศึกษาจะต้องกรอกรหัสวิชาและตัวเลขรหัสวิชา โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น TM800 แล้วคลิก “ค้นหา” จะมีชื่อรายวิชาปรากฏขึ้นมา ให้นักศึกษาเลือกจดทะเบียนต่อไป
** ศึกษาขั้นตอนได้ที่คู่มือการจดทะเบียน ข้อ 6.2, 6.3 **

5. การจดทะเบียนวิชา Thesis หลังจากเลือกวิชา Thesis ให้ปฏิบัติ ดังนี้ (คู่มือการจดทะเบียน ข้อ 9.1, 2)
คลิกที่คำว่า“ระบุหน่วยกิต (วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์)”
เพิ่ม-ลดจำนวนหน่วยกิตในช่อง (จำนวน 3-6-9-12 หน่วยกิต)

6. ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ตรวจสอบรายวิชาและยอดเงินให้ถูกต้อง หากไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ให้คลิกที่ยืนยันการจดทะเบียน

7. วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ดำเนินการตามคู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านแอพ TU GREATS
** ก่อนการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาต้องตรวจสอบยอดเงินผ่าน TU GREATS ต้องตรงกับในเว็บของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เท่านั้น

8. หากนักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามเวลาที่กำหนด ข้อมูลการจดทะเบียนของนักศึกษาจะถูกยกเลิกออกจากระบบหลังจากสิ้นสุดช่วงการจดทะเบียน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตร MTT เข้าศึกษาภาค 1
รหัส 60 เป็นต้นไป
เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 60 เป็นต้นไป
รหัส 55 – 59
หลักสูตร CIO/MDX เข้าศึกษาภาค 1
รหัส 60 เป็นต้นไป
เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 60 เป็นต้นไป
รหัส 55 – 59
หลักสูตร MCI —– เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 60 – 61

………………………………
เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 62 เป็นต้นไป
—–
หลักสูตร MCT —– —– รหัส 55 – 59
หลักสูตร MSI/MSD เข้าศึกษาภาค 1
รหัส 60 เป็นต้นไป
เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 60 เป็นต้นไป
รหัส 55 – 59
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.