Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

ระดับปริญญาโท : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการจดทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ

หลักสูตรการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก นโยบายและการบริหารดิจิทัล >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตรการบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตรการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (ปริญญาโทออนไลน์) >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตร ระดับปริญญาโท ช่วงวันขึ้นทะเบียน
วันจดทะเบียนและ
ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา
www.reg.tu.ac.th
ช่วงวันชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา
ผ่าน Application
TU GREATS
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI) 27 – 29 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 – 7 มกราคม 2566
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
วิชาเอก นโยบายและการบริหารดิจิทัล
27 – 29 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 – 7 มกราคม 2566
การบริหารนวัตกรรมและเทคโนโลยี (MTT) 27 – 29 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 – 7 มกราคม 2566
การแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล (MDX)
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
(ปริญญาโทออนไลน์)
27 – 29 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 – 7 มกราคม 2566

2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการเพื่อให้มีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ

1

ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา (คลิก)

สามารถค้นหาได้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565

http://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp

2

Download ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

http://www.reg.tu.ac.th>> เข้าสู่ระบบ Login ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา และรหัสผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2565 การดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบของสำนักงานทะเบียน มธ. ทุกขั้นตอน หากไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด หรือส่งหลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

www.reg.tu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์

โทร. 0 2613 3717-9
e-mail : prachan@reg.tu.ac.th

3

Download แบบฟอร์มสำหรับขอนำรถเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (เอกสารมีจำนวน 3 แผ่น) *เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท*

ส่งแบบฟอร์มขอนำรถเข้า มธ. ท่าพระจันทร์ ได้ที่ Email : edu_lb@citu.tu.ac.th

ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 มกราคม 2566

พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม (หน้าที่ 2) ให้ครบถ้วน

3. การจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ
1 การจดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ช่วงวันจดทะเบียน ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2565

ช่วงวันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 7 มกราคม 2566

ศึกษาข้อมูลการจดทะเบียน
และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่

https://www.citu.tu.ac.th/education-calendar/10582/

2 วันเปิดภาคเรียน 2/2565 (วันที่ 9 มกราคม 2566)