Shopping cart close

Notice: Function the_widget was called incorrectly. วิดเจ็ตต้องลงทะเบียนการใช้ register_widget() ก่อน ถึงจะสามารถแสดงผลได้ โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดใน WordPress สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 4.9.0.) in /var/www/html/citu/wordpress/wp-includes/functions.php on line 6031
close

[ระดับปริญญาโท] ขั้นตอนจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2566

กำหนดวันจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ปฏิทินการจดทะเบียน – ปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ช่วงวางแผนเลือกรายวิชาก่อนลงทะเบียนฯ 24 ก.ค. – 4 ส.ค. 66
ช่วงวันจดทะเบียนลักษณะวิชา ผ่านแอพ TU GREATS 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 66
ช่วงวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านแอพ TU GREATS 31 ก.ค. – 11 ส.ค. 66
วันเปิดภาคการศึกษา 15 ส.ค. 66
  • คู่มือการจดทะเบียนเรียน ผ่านแอพ TU GREATS (Click Download)
  • คู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านแอพ TU GREATS (Click Download)

 

ขั้นตอนจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและการชำระค่าธรรมเนียม ผ่าน www.reg.tu.ac.th

1.  เข้า TU GREATS APP > ป้อน Student ID และ PASSWORD > เข้าสู่ระบบ

2.  จดทะเบียนศึกษารายวิชา ผ่าน TU Greats App *ศึกษาขั้นตอนได้จากคู่มือตามไฟล์แนบ*

3.  รายวิชาที่ต้องการจดทะเบียน
วิชาบังคับ / วิชาภาษาต่างประเทศ TU005
     ที่ต้องการจดทะเบียน เลือก “สร้างแผนลงทะเบียนจากโควตา”
     รายวิชาเลือก / วิทยานิพนธ์ (Thesis) / การค้นคว้าอิสระ (IS)
     ที่ต้องการจดทะเบียน  นักศึกษาจะต้องกดเลือกรายวิชาด้วยตนเอง และระบุหน่วยกิตสำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

4.  ตรวจสอบความถูกต้องของ SECTION ที่ต้องการลงทะเบียนได้ตามตารางเรียนที่ได้รับทางอีเมล์

5.  ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ตรวจสอบรายวิชาและยอดเงินให้ถูกต้อง หากไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ให้คลิกที่ “ลงทะเบียน” หรือ “Register”

6.  วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ดำเนินการตามคู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน ผ่านแอพ TU GREATS
      ** ก่อนการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาต้องตรวจสอบยอดเงินให้ถูกต้อง **

7.  หากนักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามเวลาที่กำหนดจะเป็นการลงทะเบียนไม่สำเร็จ และจะต้องดำเนินการอีกครั้งในช่วงจดทะเบียนล่าช้า

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หลักสูตร MTT เข้าศึกษาภาค 1
รหัส 60 เป็นต้นไป
เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 60 เป็นต้นไป
รหัส 55 – 59
หลักสูตร CIO/MDX เข้าศึกษาภาค 1
รหัส 60 เป็นต้นไป
เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 60 เป็นต้นไป
รหัส 55 – 59
หลักสูตร MCI —– เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 60 – 61

………………………………
เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 62 เป็นต้นไป
—–
หลักสูตร MSI/MSD เข้าศึกษาภาค 1
รหัส 60 เป็นต้นไป
เข้าศึกษาภาค 2
รหัส 60 เป็นต้นไป
—–