Shopping cart

close
close

Blog

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Ocha Summer Program for Global Leader 2022 (online)

วิทยาลัยนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Ocha Summer Program for Global Leader 2022 (online) จัดโดย Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2565 (หรือเริ่มตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2565 กรณีต้องการทำ Project work course)

นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่า Tuition fee และชำระค่า registration fee จำนวน 10,000 JPY

นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดและยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่วิทยาลัยนวัตกรรม หรือที่ E-mail :khochakorn.s@citu.tu.ac.th ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดดังไฟล์แนบ