Shopping cart

close
close

Blog

ประชาสัมพันธ์ทุน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

วิทยาลัยนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลแคนาดา ทุน Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะไปศึกษาทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศแคนาดา เริ่มไปศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 

นักศึกษาผู้สนใจศึกษารายละเอียดและยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ –  ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  หรือที่ E-mail :khochakorn.s@citu.tu.ac.th

รายละเอียดดังไฟล์แนบ