Shopping cart

close
close

Blog

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอก วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564