Shopping cart

close
close

Blog

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ป.โท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (ท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564