Shopping cart

close
close

Blog

ขยายเวลาโครงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2565

– รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญา เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ดยขยายเวลารับสมัครจากวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2564  

นักศึกษาผู้สนใจกรุณาส่งหลักฐานการสมัครและยื่นเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม หรือที่ E-mail :khochakorn.s@citu.tu.ac.th 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

อ้างอิง “รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2565”

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2565