Shopping cart

close
close

Blog

เชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ  HUFS 2021 International Summer Session(Online) มหาวิทยาลัย Hankuk  University of Foreign Studies, South Korea ประเทศเกาหลีใต้

เชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ  HUFS 2021 International Summer

Session(Online) มหาวิทยาลัย Hankuk  University of Foreign Studies, South

Korea ประเทศเกาหลีใต้ มีค่าใช้จ่าย (ได้รับส่วนลด 50%) นักศึกษาที่สนใจยื่นเอกสาร

ใบสมัครและหลักฐานผ่าน วิทยาลัยนวัตกรรม ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 

2564  หรือที่ E-mail khochakorn.s@citu.tu.ac.th  

รายละเอียดดังไฟล์แนบ