Shopping cart

close
close

Blog

ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมทุกชั้นปี เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

“ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมทุกชั้นปี เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

วิธีลงคะแนน

  1. เข้าเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา sa.tu.ac.th หรือ vote.tu.ac.th
  2. เข้าระบบเลือกตั้งด้วยรหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน กดยอมรับข้อตกลงในการเลือกตั้ง
  3. ขอรหัสยืนยันตัวตน (OTP) และกรอกรหัสยืนยันตัวตน เพื่อใช้สิทธิรับรองเลือกตั้ง
  4. ใช้สิทธิรับรองเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ตามศูนย์การศึกษาของตนเอง
  5. เสร็จสิ้นการลงคะแนนรับรองเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา