Shopping cart

close
close

Blog

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2