Shopping cart

close
close

Blog

แจ้งเรื่องการโอนเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวนเงิน 3,500 บาท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาที่กรอกข้อมูลเลขที่บัญชีครบถ้วน ผ่าน TU GREATS APP จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ 9 เมษายน 2564

***กรณีนักศึกษาท่านใด ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน (เฉพาะผู้ที่ได้รับอีเมลแจ้งจากวิทยาลัยเท่านั้น) สามารถเข้าไปกรอกเลขที่บัญชีผ่าน Google Form ภายในวันที่  9 เมษายน 2564
กรอกข้อมูลเลขที่บัญชีได้ที่ https://forms.gle/LLLxjEYzevtWs5FdA