Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสมัครรับทุน Erasmus+ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับบุคลากร กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสมัครรับทุน Erasmus+ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ Alliance of 4 Universities (A4U) ประเทศสเปน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 5 มีนาคม 2564

เอกสารดังไฟล์แนบ