Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญาเป็นเวลาไม่เกินสองภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  หรือที่ E-mail : khochakorn.s@citu.tu.ac.th

รายละเอียดดังไฟล์แนบ