Shopping cart

close
close

Blog

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล (MDX) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิชาเอกนโยบายและการบริหารดิจิทัล (MDX) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

หนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ