Shopping cart

close
close

Blog

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อุตตมากร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (MTT)

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา