Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญาเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป

 นักศึกษาที่สนใจยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรมตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 29 มกราคม  2564  หรือที่ E-mail khochakorn.s@citu.tu.ac.th

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.