Shopping cart

close
close

Blog

วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. เข้าพบปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัย เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

         เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ และหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้าน Service Innovation และ Digital Transformation ของประเทศไทยในอนาคต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563