Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริการและโครงการ ISEP ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2/2563) รอบ 2

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในสหรัฐอเมริการและโครงการ ISEP ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2/2563) รอบ 2 เพื่อไปศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญา (non-degree students) เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศและแนวทางของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ของรัฐ

ผู้สนใจขอรับใบสมัครที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 2 ตึกธรรมนที ท่าพระจันทร์ หรือดาวโหลดใบสมัครแบบฟอร์มได้ที่ http://oia.tu.ac.th/ เลือกหัวข้อ Exchange Program
หรือติดต่อที่ tatthana.s@oia.tu.ac.th และยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม

ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ