Shopping cart

close
close

Blog

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น และโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ปีการศึกษา 2563 (เทอม Spring 2021)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศญี่ปุ่น และโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ปีการศึกษา 2563 (เทอม Spring 2021) เพื่อศึกษาระยะสั้นประเภทไม่รับปริญญาเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศและแนวทางของมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ของรัฐ

ผู้สนใจขอรับใบสมัครที่งานบริการนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 2 อาคารธรรมนที ท่าพระจันทร์ หรือดาวโหลดใบสมัครแบบฟอร์มได้ที่ http://oia.tu.ac.th/ เลือกหัวข้อ Exchange Program
และยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม

ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ