Shopping cart

close
close

Blog

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowships Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowships Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในทวีปยุโรป เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกันเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th  ภายใต้หัวข้อ “Announcement”

และขอรับเอกสารใบสมัครได้ที่
งานพัฒนาความร่วมมือนานาชาติ อาคารวิศิษฏ์อักษร (SC 2) กองวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 1 มธ.ศูนย์รังสิต หรือที่ E-mail: thanyalak.c@oia.tu.ac.th
และยื่นใบสมัครผ่านวิทยาลัยนวัตกรรม
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2563

รายละเอียดดังไฟล์แนบ