Shopping cart

close
close

Blog

ระดับปริญญาโท : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการจดทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี ท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา
    >> ดาวน์โหลดเอกสาร <<

หลักสูตร ระดับปริญญาโท ช่วงวันขึ้นทะเบียนและ
ส่งไฟล์เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ช่วงวันจดทะเบียนและชำระเงิน
ผ่านระบบสำนักทะเบียนฯ www.reg.tu.ac.th
การบริหารเทคโนโลยี (MTT.38)
ท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา
3 – 7 สิงหาคม 2563 5 – 7 สิงหาคม 2563

2. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
      การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หมายถึง การที่ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการเพื่อให้มีสถานภาพนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ

1

ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษา ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา (คลิก)

สามารถค้นหาได้ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

http://web.reg.tu.ac.th/registrar/searchnewstudent.asp

2

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา คลิก Download

http://www.reg.tu.ac.th >> เข้าสู่ระบบ Login ด้วยเลขทะเบียนนักศึกษา และรหัสผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ช่วงวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 การดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบของสำนักงานทะเบียน มธ. ทุกขั้นตอน หากไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด หรือส่งหลักฐานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ครบถ้วน ถือว่า “ไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา”

www.reg.tu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ท่าพระจันทร์
โทร. 0 2613 3717-9

3

แบบฟอร์มสำหรับขอนำรถเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คลิก_Download (เอกสารมีจำนวน 3 แผ่น) *เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท*

ส่งแบบฟอร์มขอนำรถเข้า มธ. ท่าพระจันทร์ ได้ที่ Email : edu_lb@citu.tu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 สิงหาคม 2563

พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม (หน้าที่2) ให้ครบถ้วน

3. การจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา

ลำดับ รายละเอียด หมายเหตุ

1

ขั้นตอนจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชาและชำระเงิน คลิก Download

ช่วงจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563

  1. จดทะเบียนศึกษารายวิชา ที่ www.reg.tu.ac.th
  2. เลือกรายวิชาจดทะเบียน
  3. ตรวจสอบรายวิชาและยอดเงินให้ถูกต้อง ก่อนยืนยันผลการจดทะเบียน
  4. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment)
  5. ชำระเป็นเงินสดที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
www.reg.tu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

ท่าพระจันทร์

โทร. 0-2613-3717-9

2

วันเปิดภาคเรียน 1/2563 (วันที่ 10 สิงหาคม 2563)