Shopping cart

close
close

Blog

Dx ร่วมมือ TN ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมดิจิทัล

“วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือ ธนชาตประกันภัย ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล กับ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามโดย รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโครงการผลิตบัณฑิตทางด้านนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลร่วมกัน โดยมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) จากวิทยาลัยนวัตกรรม เป็นแกนหลัก
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม และอาจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วม ณ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563